Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Poskytovanie informácií

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám poskytuje informácie, ktoré má k dispozícii.

Základné informácie o spôsobe realizácie uvedeného zákona na univerzite rieši smernica rektora č. 07/2012.

 

Podnet, sťažnosť, petíciu alebo iné podanie možno podať na nižšie uvedenom mieste:

Oddelenie právnych služieb a vnútornej kontroly
Národná 12
974 01 Banská Bystrica

Informácie o pridelenom ubytovaní v študentských domovoch (kompletná databáza žiadateľov o lôžko, zoznamy študentov s prideleným a neprideleným lôžkom, ďalšie informácie týkajúce sa prideľovania lôžok a ubytovania na ŠD1, 2, 3, 4:) získate na nižšie uvedenom mieste:

 • Správa účelových zariadení Univerzity Mateja Bela
  Jana Michalčíková
  Trieda SNP 53
  974 01 Banská Bystrica
  Telefón: 048/446 69 17
  E-mail: jana.michalcikova@umb.sk

Upozorňujeme všetkých žiadateľov o informácie týkajúce sa rozvrhov vyučovania, možností štúdia, ako aj rôznych iných informácii týkajúcich sa konkrétnych študijných programov, aby svoje žiadosti adresovali na nižšie uvedené kontaktné miesta na fakultách. Urýchli sa tým vybavenie vašej žiadosti.

Miestami na podávanie písomných žiadostí o sprístupnenie informácií o univerzite sú:

Fakulty UMB:

 • Ekonomická fakulta UMB


Ing. Michal Mešťan, PhD.
prodekan pre rozvoj a vzťahy s verejnosťou
Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela
Tajovského 10, 974 01 Banská Bystrica
Tel: +421 48/ 446 2150
Tel: +421 48/446 6321
Tel: +421 908 918 099
E-mail: michal.mestan@umb.sk
Web: http://www.ef.umb.sk/ 

Ľuboslava Divoková
referát pre vzťahy s verejnosťou
Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela
Tajovského 10, 974 01 Banská Bystrica
Tel: +421 48/ 446 2132
E-mail: luba.divokova@umb.sk
Web: http://www.ef.umb.sk/

 • Filozofická fakulta UMB


Mgr. Lujza Urbancová, PhD.
prodekanka pre medzinárodnú spoluprácu,
rozvoj a vzťahy s verejnosťou
Adresa: Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
Telefón: 048/446 7419
E-mail: lujza.urbancova@umb.sk
Web: http://www.ff.umb.sk/

 • Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB

dekanát
Adresa: Kuzmányho 1, 974 01 Banská Bystrica
Telefón: 048/446 12 25, 23
Fax: 048/415 2432
E-mail: anna.kyselova@umb.sk, eva.zalmanova@umb.sk, klaudia.frankova@umb.sk
Web: http://www.fpvmv.umb.sk

 

 • Fakulta prírodných vied UMB

Mgr.. Silvia Malachovská
referát pre rozvoj
Adresa: Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
Telefón: 048/ 446 74 31
Fax: 048/ 413 86 43
E-mail: silvia.malachovska@umb.sk
Web: http://www.pfv.umb.sk

 

 • Pedagogická fakulta UMB

doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.
prodekanka pre medzinárodnú spoluprácu, vzťahy s verejnosťou a tretie poslanie fakulty
Telefón: 048/446 47 84
Fax: 048/446 44 44
E-mail: alzbeta.gregorova@umb.sk
Web: www.pdf.umb.sk

Ing. Anita Dienešová
referentka pre medzinárodnú spoluprácu, vzťahy s verejnosťou a tretie poslanie
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica
Slovakia
Tel.: +421 48 446 4226
E-mail:  anita.dienesova@umb.sk
Web: www.pdf.umb.sk

 

Mgr. Janka Korčoková

referentka pre medzinárodnú spoluprácu, vzťahy s verejnosťou a tretie poslanie
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica
Slovakia
Tel.: +421 48 446 4264
E-mail:  janka.korcokova@umb.sk
Web: www.pdf.umb.sk

 

 • Právnická fakulta UMB

JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A.
prodekanka pre medzinárodné vzťahy a rozvoj
Adresa: Komenského 20, 974 01 Banská Bystrica
Telefón: 048/446 31 13
Fax: 048/446 30 00
E-mail: lubica.saktorova@umb.sk
Web: http://www.prf.umb.sk

Mgr. Jana Hubáčeková
referentka pre medzinárodné vzťahy a marketingovú komunikáciu
Adresa: Komenského 20, 974 01 Banská Bystrica
Telefón: 048/446 31 16
e-mail: jana.hubacekova@umb.sk
web: https://www.prf.umb.sk/

Celouniverzitné pracoviská 

Príslušné miesto nájdete na webovej stránke pracoviska

Rektorát UMB

 • Rektorát UMB
  sekretariát rektora
  Adresa: Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
  Telefón: 048/ 446 11 11
  E-mail: sekrr@umb.sk

 

Poznámka: Do predmetu nezabudnite uviesť "Žiadosť o sprístupnenie informácií".

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici