Spoznaj sám seba

Spoznaj sám seba

Tréning sebapoznania a sebapresadenia

  • Termín konania: podľa záujmu
  • Rozsah: 8 hodín
  • Cena: 50,- eur
  • Cieľ kurzu: Účastníci si spoznajú vlastnú osobnosť (svoje silné aj slabé stránky). Vyskúšajú si techniky, ktoré dávajú možnosť porozumieť vlastným emóciám a stanoviť si vlastné hodnoty. Naučia sa jednoduché stratégie na efektívne sebapresadenie.
  • Cieľová skupina: Všetci, ktorí majú záujem porozumieť sebe samému a iným ľuďom, presadiť sa v osobnom a pracovnom živote, povedať asertívne a bez výčitky „NIE", obrániť sa pred manipuláciou.
  • Obsah tréningu: sebareflexia silných a slabých stránok osobnosti, zdroje zvládania, asertívne správanie a techniky asertivity, zdroje sebadôvery, prirodzená sebaprezentácia, reflexia vlastných bariér, ktoré bránia presadiť sa, zvýšenie kompetencie presadiť sa vhodnou komunikáciou.
  • Profil absolventa: Absolventi kurzu získajú základné zručnosti asertivity a sebariadenia a porozumejú sebe samému a iným ľuďom. Vedomosti a zručnosti nadobudnuté počas kurzu mu pomôžu presadiť sa v osobnom aj pracovnom živote.
  • Lektorka: Mgr. Zuzana Heinzová, PhD. – vysokoškolská pedagogička sa vo svojej pedagogickej a výskumnej praxi zameriava na oblasť sociálnej psychológie, v rámci ktorej sa venuje najmä zvládaniu interpersonálnych konfliktov, kultúre pracoviska, ako aj tanečnej terapii.
  • Prihláška na kurz