Komunikačné zručnosti pre stredný a nižší zdravotnícky personál

Komunikačné zručnosti pre stredný a nižší zdravotnícky personál
  • Termín konania: podľa záujmu
  • Rozsah: 8 hodín
  • Cena: 50,- eur
  • Hlavným cieľom kurzu je rozvíjanie základných komunikačných zručností formou tréningu. Osvojenie si teoretických východísk efektívnej komunikácie a následne získanie praktických komunikačných zručností formou modelových situácií a interakčných cvičení. Dôležitou súčasťou nácviku je rozvíjanie empatie a asertivity v komunikácii medzi zdravotníckym personálom a pacientom, prípadne medzi kolegami. Dobrá úroveň komunikačných zručností je dôležitým článkom v štruktúre profesijných kompetencií každého pracovníka v zdravotníctve. Pomáha optimalizovať vzťahy na pracovisku a eliminuje vznik konfliktných situácií v dôsledku nevhodnej komunikácie.
  • Cieľová skupina: administratívny zdravotný personál, manažéri ošetrovateľskej starostlivosti, zdravotné sestry, zdravotní asistenti, sanitári, ošetrovatelia.
  • Obsah tréningu: Aké sú správne zásady efektívnej komunikácie? Ako skvalitniť komunikáciu? Aké sú zložky verbálneho a neverbálneho prejavu? Ako porozumieť neverbálnemu prejavu? Aké sú kritéria úspešnej verbálnej komunikácie? Ako porozumieť prejavu komunikačného partnera (pacienta)? Aká je dôležitá empatia v správaní zdravotného personálu? Ako a kedy sa správať asertívne? Aké sú komunikačné bariéry a ako ich zvládnuť? Aké sú špecifiká komunikácie so skupinou pacientov z rôznych cieľových skupín? Ako aktívne počúvať?

  • Absolvent kurzu porozumenie prejavom verbálnej a neverbálnej komunikácie, rozlišovanie rôznych spôsobov riešenia problémových situácií aktívne používanie asertívnych zručností a techník na konštruktívne spôsoby riešenia konfliktných situácií, analyzovanie príčin interpersonálnych konfliktov, identifikovať a odstraňovať komunikačné bariéry

  • Lektorka: doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD. – lektorka s dlhoročnými praktickými skúsenosťami rozvíjania komunikačných zručností v pomáhajúcich profesiách vo formálnom a neformálnom vzdelávaní.
  • Prihláška na kurz