Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Logo UMB

Používanie loga Univerzity Mateja Bela

Dňa 9. 8. 2005 bola Úradom priemyselného vlastníctva SR zapísaná do Registra ochranných známok podľa § 12 ods. 1 zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov ochranná známka číslo 210744, ktorej majiteľom je Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica, SK. 

Reprodukcia ochrannej známky

Logo UMB

Z textu právnych noriem upravujúcich používanie loga v rámci UMB:

"Jednotlivé súčasti UMB v Banskej Bystrici sú oprávnené používať zaregistrovanú ochrannú známku pre označenie zapísaných tovarov a služieb špecifikovaných (...) výlučne pre potreby UMB v Banskej Bystrici a v jej záujme."

"Jednotliví zamestnanci UMB v Banskej Bystrici nesmú používať ochrannú známku v prípadoch realizácie, resp. organizácie vlastných, individuálnych akcií a podujatí, ktoré neorganizuje UMB v Banskej Bystrici, resp. jej jednotlivé súčasti."

"Porušenie, prípadne nerešpektovanie vyššie uvedenej právnej úpravy sa považuje za porušenie pracovnej disciplíny."

Logo na použitie organizáciou mimo súčastí UMB vydáva na presne stanovený účel:

Rektorát UMB
Referát marketingovej komunikácie
Národná 12
974 01 Banská Bystrica
Tel.: 048/446 1164

Logo sa neposkytuje vo formáte CorelDraw, pretože tento slúži ako originál. Pre potreby zväčšenej reprodukcie sa logo poskytuje vo vektorovom formáte wmf.


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici