Soft skills

Soft skills
  • Termín konania: podľa záujmu
  • Rozsah: 18 hodín
  • Cena: 72,- eur

Cieľ kurzu

Hlavným cieľom tréningu je osvojenie si kľúčových mäkkých zručností, ktoré Vám pomôžu v profesijnom a osobnom živote. Ide o komunikáciu s rôznymi typmi ľudí, kreativita, riešenie konfliktov, zvládanie stresu, či reč tela. Na tréningu sa v jednotlivých častiach bližšie venujeme komunikácii, asertivite a riešeniu konfliktov.

Cieľová skupina

Tréning je určený pre každého, kto chce v osobnom a profesijnom živote lepšie zvládať komunikáciu. Účastníci sa naučia riešiť konflikty, vyjednávať, argumentovať, porozumieť správaniu svojich komunikačných partnerov.

Obsah kurzu

  • Účinná komunikácia – Komunikačné zručnosti sú jedným zo základných predpokladov úspechu v zamestnaní, dobrých vzťahov na pracovisku, ale i spokojnosti a šťastia v súkromnej oblasti. V každodenných situáciách musíme komunikovať verbálne aj neverbálne so zákazníkmi, kolegami, nadriadenými, rodinou alebo priateľmi. Pomocou účinnej komunikácie môžete zlepšiť svoju prácu aj kvalitu svojho života.
  • Asertivita – Asertivita je spôsob ľudského správania, ktorým človek aktívne zamedzuje manipulácii so sebou zo strany iných ľudí. Získate kompetenciu odhaliť manipulačné techniky, ktoré môžu ľudia používať voči Vám. Osvojíte si aktívne uplatňovanie asertívnych práv, použitie zásad a techník, ktorými môžete zlepšiť svoj profesijný, ale aj osobný život.
  • Riešenie konfliktov – V poslednom module získate prehľad o rôznych spôsoboch riešenia konfliktov a najčastejších chybách, ktoré zvyčajne vedú k ich prehĺbeniu, nie vyriešeniu. Osvojíte si techniky efektívneho riešenia konfliktov na pracovisku aj v osobnom živote.

Profil absolventa

Absolvent kurzu je schopný komunikovať s rôznymi typmi ľudí, zvládať konfliktné situácie v profesijnom a osobnom živote.

Lektorky

  • doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD. – lektorka s dlhoročnými praktickými skúsenosťami rozvíjania komunikačných zručností v pomáhajúcich profesiách vo formálnom a neformálnom vzdelávaní.
  • Mgr. Zuzana Heinzová, PhD. – vysokoškolská pedagogička sa vo svojej pedagogickej a výskumnej praxi zameriava na oblasť sociálnej psychológie, v rámci ktorej sa venuje najmä zvládaniu interpersonálnych konfliktov, kultúre pracoviska, ako aj tanečnej terapii.

 

Miesto konania

Nová budova EF UMB, Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica, prípadne podľa požiadaviek klienta.

Doklad o ukončení

Osvedčenie

Kontakt

Mgr. Petra Žaludová

Mgr. Petra Žaludováreferentka

Telefón 048/446 1118   +421 905 273 879E-mailpetra.zaludova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie

Registrácia na kurz

Uchádzač o kurz sa môže prihlásiť na kurz prostredníctvom elektronickej formy prihlášky.

Prihláška na kurz