Sociálno-psychologický tréning I.

Sociálno-psychologický tréning I.
 • Termín konania: podľa záujmu
 • Rozsah:  12 hodín
 • Cena: 55,- eur

Cieľ kurzu

Sociálno-psychologický tréning pripravuje pracovníkov na špecifiká práce s ľuďmi. Kurz vedený výcvikovou formou možní získať základné komunikačné zručnosti ako dôležitý predpoklad pre interakciu s klientom. Cieľom je zefektívnenie komunikácie na základe lepšieho poznania a porozumenia základných komunikačných prejavov, zvládanie konfliktov, predchádzanie nadmernej záťaži prostredníctvom uplatňovania adekvátnych asertívnych zručností a techník asertívneho správania, identifikácia jednotlivých typov manipulácie a výber základných stratégií na ich elimináciu.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre všetkých, ktorí pracujú s ľuďmi v rôznych oblastiach spoločenskej praxe, alebo sa pripravujú na takúto prácu.

Obsah tréningu

 • podstata a účel sociálno-psychologického tréningu, zásady práce so skupinou, stanovenie pravidiel, očakávania
 • zahrievacie sebaspoznávacie aktivity s využitím sociálnej spätnej väzby a interpersonálna percepcia
 • základy komunikácie – druhy a formy komunikácie, úlohy, význam a cieľ komunikácie
 • empatia ako významná súčasť interpersonálnej interakcie
 • asertivita – asertívne práva a asertívne techniky
 • manipulácia – typy, techniky eliminácie
 • spätná väzba – jej pravidlá a techniky
 • vybrané aplikácie sociálno-psychologického tréningu v spoločenskej oblasti

Absolvent kurzu

Absolvent kurzu získa zručnosti, ktoré sú predpokladom ku kvalifikovanému výkonu práce s ľuďmi. Ovláda poznatky v oblasti efektívnej komunikácie, asertivity, interpersonálnej percepcie, kooperácie, riešenia konfliktov, stratégie reagovania na problémové situácie.

Lektorka

 • Mgr. Eva Lacková, PhD. – lektorka, psychologička, ktorá má skúsenosti z oblasti poradenskej, klinickej, školskej psychológie. Vedie prednášky, semináre, tréningy zamerané na klinickú psychológiu, poradenskú psychológiu, poruchy psychického vývinu, patopsychológiu, poradenské systémy, psychológiu kreativity, sociálno-psychologický tréning.

Miesto konania

Nová budova EF UMB, Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica, prípadne podľa požiadaviek klienta.

Doklad o ukončení

Osvedčenie

Kontakt

Mgr. Petra Žaludová

Mgr. Petra Žaludováreferentka

Telefón 048/446 1118   +421 905 273 879E-mailpetra.zaludova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie

Registrácia na kurz

Uchádzač o kurz sa môže prihlásiť na kurz prostredníctvom elektronickej formy prihlášky.

Prihláška na kurz