Zakladanie a riadenie občianskych združení

Zakladanie a riadenie občianskych združení
  • Termín konania: podľa záujmu
  • Rozsah: 12 hodín
  • Cena: 50,- eur

Cieľ kurzu

Kurz pomáha zvládnuť kroky pri procese zakladania občianskeho združenia ako platformy pre združovanie občanov za účelom naplnenia rôznych spoločensky prospešných potrieb. Na interaktívnych cvičeniach si účastníci osvoja vypracovanie stanov a ďalších dokumentov potrebných pri založení a manažovaní občianskeho združenia.

Cieľová skupina

Kurz je určený všetkým, ktorí zvažujú možnosť založiť občianske združenie a nevyznajú sa v spleti zákonov a potrebných náležitostí pri procese zakladania. Vhodný je hlavne pre zástupcov a členov neformálnych skupín, ktorí chcú činnosť svojej skupiny formalizovať do podoby občianskeho združenia.

Tematické okruhy

  • Zakladanie občianskeho združenia a súvisiaca legislatíva
  • Ľudské zdroje (členovia, zamestnanci, dobrovoľníci)
  • Princípy financovania občianskeho združenia
  • Marketing občianskeho združenia

Profil absolventa

Absolvent kurzu pozná postupnosť krokov pri zakladaní občianskeho združenia, vie vypracovať potrebnú dokumentáciu a ovláda základné princípy riadenia občianskeho združenia. Absolvent  vie rozlíšiť jednotlivé formy ľudských zdrojov, pozná rozdiely v ich motivácii a zapojení do práce združenia. Absolvent bude schopný vypracovať základnú marketingovú stratégiu a finančný plán združenia.

Metódy vzdelávania

Interaktívna prednáška, praktický tréning (príprava vlastných stanov, rozpočtu, marketingového plánu), konzultácie

Miesto konania

Nová budova EF UMB, Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica, prípadne podľa požiadaviek klienta

Lektorka

  • Ing. Mária Svidroňová, PhD. -  lektorsky sa zameriava najmä na oblasť ekonomiky a manažmentu mimovládnych neziskových organizácií. Má skúseností so školením mládeže so zameraním na rozvíjanie ich kľúčových kompetencií neformálnym vzdelávaním, počas ktorého konzultovala projekty účastníkov počas prípravy, ich schvaľovanie a následne konzultovala projekty počas fázy ich realizovania. Sama lektorka má skúsenosti s podávaním rôznych projektov a pôsobí v úspešných neziskových organizáciách. 

oklad o ukončení

Osvedčenie

Kontakt

Mgr. Petra Žaludová

Mgr. Petra Žaludováreferentka

Telefón 048/446 1118   +421 905 273 879E-mailpetra.zaludova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie

Registrácia na kurz

Uchádzač o kurz sa môže prihlásiť na kurz prostredníctvom elektronickej formy prihlášky.

Prihláška na kurz