Rozvoj manažérskych zručností pre vedúcich zamestnancov

Rozvoj manažérskych zručností pre vedúcich zamestnancov
 • Termín konania: podľa záujmu
 • Rozsah: 40 hodín
 • Cena: 150,- eur

Cieľ kurzu

Hlavným cieľom kurzu je zlepšiť riadiace a organizačné zručnosti vedúcich zamestnancov a zvýšiť efektivitu riadenia organizácie, tímu a jednotlivcov. Na interaktívnych cvičeniach sa účastníci naučia nevyhnutné kroky ako plánovať a prakticky uskutočňovať delegovanie, ako motivovať, vypracovávať stratégie, zlepšovať zručnosti a úspešne spolupracovať s ostatnými.

Cieľová skupina

línioví a strední manažéri, vedúci zamestnanci oddelení a úsekov verejnej a štátnej správy

Tematické okruhy

 • Úvod, manažment, manažér, plánovanie, time management
 • Organizovanie: základné predpoklady čas, ľudia
 • Kolektívy, tímy, skupiny a spolupráca
 • Efektívna komunikácia
 • Úloha vodcu v tíme, vodcovstvo
 • Motivácia, asertivita a kritické myslenie
 • Využívanie IKT, sociálne médiá v praxi
 • Konflikty zvládanie, predchádzanie

Profil absolventa

Absolvent kurzu je schopný sebakriticky nazerať na kvalitu vlastnej práce, efektívne vyhľadávať možnosti zlepšenia a skrytých rezerv. Absolvent je schopný efektívne organizovať pracovné činnosti skupiny a motivovať jej členov, disponuje komplexnými manažérskymi zručnosťami. Ovláda techniky a metódy riadenia a vedenia tímu.

Metódy vzdelávania

interaktívna prednáška, praktický tréning, tímové riešenie problémov

Miesto konania

Nová budova EF UMB, Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica, prípadne podľa požiadaviek klienta

Lektorky

 • doc. Ing. Dagmar Kokavcová, PhD. - vedenie prednášok, cvičení a seminárov študijného odboru ekonomika a manažment podniku so zameraním na manažment, medzinárodný manažment a podnikanie.
 • Ing. Lenka Theodoulides, MBA - vedenie prednášok, cvičení a seminárov odboru ekonomika a manažment podniku so zameraním na manažment, prípadové štúdie z manažmentu, medzinárodný manažment a podnikanie, podnikové poradenstvo pre riadenie.

Doklad o ukončení

Osvedčenie

Mgr. Petra Žaludová

Mgr. Petra Žaludováreferentka

Telefón 048/446 1118   +421 905 273 879E-mailpetra.zaludova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie

Registrácia na kurz

Uchádzač o kurz sa môže prihlásiť na kurz prostredníctvom elektronickej formy prihlášky.

Prihláška na kurz