Projektový manažment neziskových organizácií

Projektový manažment neziskových organizácií
  • Termín konania: podľa záujmu
  • Rozsah: 18 hodín
  • Cena: 72 ,- eur

Cieľ kurzu

Hlavným cieľom kurzu je rozvíjať zručnosti v projektovom plánovaní a tým zvýšiť šance úspechu pri podávaní projektov v oblasti aktívneho občianstva, verejnoprospešných činností, rozvojovej spolupráce a ďalších oblastí tretieho sektora. Na interaktívnych cvičeniach sa účastníci naučia nevyhnutné kroky ako plánovať a vypracovať projekt s využitím Laswellovho pravidla.

Cieľová skupina

Kurz je určený každému, kto sa chce naučiť viac o projektovom plánovaní, skúsiť si vypracovať vlastný projekt a získať naň spätnú väzbu. Obzvlášť vhodný je pre zástupcov a členov občianskych združení a neformálnych skupín, ktoré realizujú aktivity prospešné širším skupinám verejnosti.

Tematické okruhy

  • Identifikácia problémov, analýza potrieb, stanovenie cieľa
  • Plánovanie projektu (aktivity, ľudské zdroje, časový harmonogram)
  • Financovanie projektu
  • Marketing projektu
  • Vyhodnotenie úspešnosti návrhu projektu, štúdia uskutočniteľnosti

Profil absolventa

Absolvent kurzu pozná základné teoretické náležitosti projektovania a získa základné zručnosti k plánovaniu a tvorbe projektov. Absolvent bude schopný identifikovať problém a jeho príčiny, na základe potrieb stanoviť zámer, ciele, aktivity a financovanie projektu a vypracovať žiadosť, s ktorou sa možno uchádzať o financovanie cez rôzne grantové výzvy (nie  však eurofondy).

Metódy vzdelávania

Interaktívna prednáška, praktický tréning (príprava vlastných projektových žiadostí), konzultácie

Miesto konania

Nová budova EF UMB, Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica, prípadne podľa požiadaviek klienta

Lektorka

  • Ing. Mária Svidroňová, PhD. -  lektorsky sa zameriava najmä na oblasť ekonomiky a manažmentu mimovládnych neziskových organizácií. Má skúseností so školením mládeže so zameraním na rozvíjanie ich kľúčových kompetencií neformálnym vzdelávaním, počas ktorého konzultovala projekty účastníkov počas prípravy, ich schvaľovanie a následne konzultovala projekty počas fázy ich realizovania. Sama lektorka má skúsenosti s podávaním rôznych projektov a pôsobí v úspešných neziskových organizáciách. 

Doklad o ukončení

Osvedčenie

Mgr. Petra Žaludová

Mgr. Petra Žaludováreferentka

Telefón 048/446 1118   +421 905 273 879E-mailpetra.zaludova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie

Registrácia na kurz

Uchádzač o kurz sa môže prihlásiť na kurz prostredníctvom elektronickej formy prihlášky.

Prihláška na kurz