Administratívne minimum pre miestnu a regionálnu samosprávu

Administratívne minimum pre miestnu a regionálnu samosprávu
  • Termín konania: podľa záujmu
  • Rozsah: 20 hodín
  • Cena: 95,- eur

Cieľ kurzu

Hlavným cieľom kurzu je zlepšiť a rozvíjať zručnosti zamestnancov miestnej a regionálnej samosprávy pri zostavovaní obchodných, osobných a personálnych písomností. Účastníci saoboznámia a osvoja si pravidlá písania a štylizáciu písomností. Kurz poskytne informácie o ich formálnej úprave podľa platných STN. Účastníci tak získajú sumár vedomostí a zručností pre vyhľadávanie, analyzovanie a spracúvanie  informácií pri zhotovovaní písomností, potrebných pre efektívne vybavovanie administratívnej agendy pracovníkov miestnych a regionálnych samospráv.

Cieľová skupina

pracovníci mestských a obecných úradov a úradov samosprávnych krajov

Tematické okruhy

  • Modul I. Formálna úprava písomností, formálne časti listu a ich obsah
  • Modul II. Pravidlá písania textovej časti – členenie textu, odstavce, zvýrazňovanie v texte a pod.
  • Modul III. Štylizácia textu obchodného a osobného listu – výrazy, vetná skladba; tabuľky, rozličné techniky spracovania textov
  • Modul IV. Vypracovanie obchodných a osobných listov podľa zadania – spätná väzba
  • Modul V. Vnútropodnikové a personálne písomnosti; registratúrny plán a registratúrny poriadok, archivácia

Profil absolventa

Absolvent kurzu bude poznať pravidlá, formálnu úpravu a ďalšie náležitosti zostavovania rôznych druhov písomností v miestnej a regionálnej samospráve.

Metódy vzdelávania

Interaktívna prednáška, prípadové štúdie, úlohy spojené s riešením problémov. Kurz je možné prispôsobiť potrebám klienta.

Miesto konania

Nová budova EF UMB, Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica, prípadne podľa požiadaviek klienta

Lektorka

  • doc. Ing. Jana Štrangfeldová, PhD. – lektorka má 14 ročné skúsenosti v rôznych kurzoch a projektoch zameraných na oblasť administratívneho manažmentu vo verejných službách. Má skúsenosti so školením administratívneho manažmentu rôznych cieľových skupín napr. vedúcich pracovníkov, úradníkov samospráv, nezamestnaných a podobne. Vo svojom profesijnom živote pôsobila aj vo verejnej správe na BBSK ako vedúca oddelenia školstva, kde prakticky pracovala aj s administratívnym počítačovým programom Fabasoft.

Doklad o ukončení

Osvedčenie

Kontakt

Mgr. Petra Žaludová

Mgr. Petra Žaludováreferentka

Telefón 048/446 1118   +421 905 273 879E-mailpetra.zaludova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie

Registrácia na kurz

Uchádzač o kurz sa môže prihlásiť na kurz prostredníctvom elektronickej formy prihlášky.

Prihláška na kurz