Obchodná angličtina

Obchodná angličtina
  • Termín konania: podľa záujmu
  • Rozsah: 40 hodín
  • Cena: 150 ,- eur

Cieľ kurzu

Hlavným cieľom kurzu je zlepšiť a rozvíjať schopnosť komunikovať v angličtine v rôznych pracovných situáciách. Účastníci nadobudnú väčšiu istotu pri používaní anglického jazyka – zlepšia si plynulosť ústneho prejavu, zachytávanie informácií z vypočutého prejavu a naučia sa písomne sformulovať základné dokumenty používané v bežnej obchodnej praxi (obchodný list, e-mail, správa).

Cieľová skupina

Pracovníci v oblasti manažmentu, podnikania, administratívy a verejnej správy a všetci tí, ktorí potrebujú angličtinu vo svojej každodennej praxi.

Tematické okruhy

  • Služby zákazníkom (telefonovanie, formálna a neformálna korešpondencia, riešenie problémov zákazníkov)
  • Výrobky a značky, reklama (údaje o výrobkoch a ich vlastnostiach, značky, prezentácia výrobkov)
  • Organizačná štruktúra podniku. Riadenie podniku. Manažment.
  • Medzinárodný obchod (export a import, medzinárodné obchody a platby, diplomacia v medzinárodnom obchodovaní)

Profil absolventa

Absolvent kurzu bude schopný komunikovať v angličtine s partnermi v bežných situáciách obchodnej praxe.

Metódy vzdelávania

Diskusia, skupinová práca, rolové hry, brainstorming, úlohy spojené s riešením problémov. Kurz je možné prispôsobiť potrebám klienta.

Miesto konania

Nová budova EF UMB, Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica, prípadne podľa požiadaviek klienta.

Lektorky

  • PaedDr. Marta Valihorová, PhD. - vyučuje odborný anglický jazyk s dôrazom na ekonomickú terminológiu. Špecializuje sa na výučbu obchodnej komunikácie a taktiež sa venuje odborným prekladom.
  • Mgr. Dagmar Škvareninová, PhD. - vyučuje odborný anglický jazyk s dôrazom na ekonomickú terminológiu. Špecializuje sa na výučbu terminológie a taktiež sa venuje odborným prekladom.

 

Doklad o ukončení

Osvedčenie

Kontakt

Mgr. Petra Žaludová

Mgr. Petra Žaludováreferentka

Telefón 048/446 1118   +421 905 273 879E-mailpetra.zaludova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie

Registrácia na kurz

Uchádzač o kurz sa môže prihlásiť na kurz prostredníctvom elektronickej formy prihlášky.

Prihláška na kurz