Tvorba a manažment projektov

Tvorba a manažment projektov
 • Termín konania: podľa záujmu
 • Rozsah: 12 hodín
 • Cena: 65,- eur

Cieľ kurzu

Hlavným cieľom kurzu je priblížiť tvorbu a manažment projektov ako efektívny nástroj dosahovania rôznorodých cieľov. Kurz praktickým prístupom rozvinie kompetencie a zručnosti absolventov kurzu pre ich úspešné podávanie a realizáciu projektov.

Cieľová skupina

Kurz je určený všetkým ľuďom, ktorí majú záujem pripraviť projekt a získať tak finančné prostriedky od rôznych poskytovateľov grantov na úspešnú realizáciu svojich ideí.

Obsah kurzu

 • Základná terminológia a rôzne možnosti využitia tvorby a manažmentu projektov
 • Vyhľadanie vhodnej grantovej schémy a výzvy
 • Príprava projektu – zámer, ciele, aktivity, výstupy
 • Príprava rozpočtu projektu
 • Podrobný opis projektu
 • Prezentácia a obhajoba projektu
 • Implementáciu projektu
 • Ukončenie projektu, správy pre poskytovateľov grantu

Metódy vzdelávania

Interaktívna prednáška, praktický tréning, modelové situácie.

Absolvent kurzu

Po absolvovaní kurzu budú absolventi mať predstavu, kde a ako môžu hľadať vhodné grantové schémy. Budú schopní formulovať svoje zámery a ciele tak, aby projekt zaujal a bol úspešný pri hodnotení. Budú vedieť naplánovať aktivity v projekte, jednotlivé výstupy a dopad samotného projektu na odbornú či laickú verejnosť. Budú vedieť vytvoriť vhodný rozpočet projektu a formulovať ostatné časti návrhu projektu.

 

Miesto konania

Nová budova EF UMB, Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica, prípadne podľa požiadaviek klienta

Doklad o ukončení

Osvedčenie

Mgr. Petra Žaludová

Mgr. Petra Žaludováreferentka

Telefón 048/446 1118   +421 905 273 879E-mailpetra.zaludova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie

Registrácia na kurz

Uchádzač o kurz sa môže prihlásiť na kurz prostredníctvom elektronickej formy prihlášky.

Prihláška na kurz