Ako sa stať úspešným na pracovnom pohovore

Ako sa stať úspešným na pracovnom pohovore
  • Termín konania: podľa záujmu
  • Rozsah: 8 hodín
  • Cena: 35 ,- eur

Cieľ kurzu

Hlavným cieľom tréningu je získať a doplniť si vedomosti a zručnosti potrebné pre úspešný priebeh pracovného pohovoru, spoznať, čo všetko možno od pracovného pohovoru očakávať a vhodne reagovať.  Spoznať svoje silné stránky a získať schopnosť vhodne ich prezentovať.

Cieľová skupina

Tréning je určený každého, kto chce pripraviť na pracovný pohovor a tým zvýšiť svoje šance na trhu práce.

Obsah kurzu

  • Sebapoznanie, sebaprezentácia – kto som, ako ma vidia iní
  • Komunikácia – základy verbálneho a neverbálneho prejavu
  • Príprava na pohovor a jeho priebeh – modelové situácie, hranie rolí
  • Spracovanie výsledku pohovoru, motivácia, stanovovanie si cieľov
  • Najčastejšie chyby pri pohovore

Profil absolventa

Absolvent tréningu je pripravený na pracovný pohovor, vie čo od neho očakávať a aké očakávania sú kladené na neho. Pozná svoje silné stránky a vie ich primerane prezentovať. Pozná najčastejšie chyby, ktorých sa dopúšťajú kandidáti  pri pohovoroch.

Metódy vzdelávania

Zážitkové metódy, hranie rolí.

Miesto konania

Nová budova EF UMB, Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica, prípadne podľa požiadaviek klienta

Lektori

  • Mgr. Terezia Rohn, PhD. – lektorka má bohaté skúsenosti s poradenstvom v oblasti kariérneho poradenstva, s vedením tréningov v oblasti softskills, prezentačných zručností, príprave na pracovný pohovor a kariérneho smerovania.
  • PhDr. Miroslav Valica, PhD. – lektor má dlhoročné skúsenosti v oblasti vzdelávania dospelých, v oblasti poradenstva a vedení tréningov so zameraním na osobnostný rast a rozvoj.

Doklad o ukončení

Osvedčenie

Mgr. Petra Žaludová

Mgr. Petra Žaludováreferentka

Telefón 048/446 1118   +421 905 273 879E-mailpetra.zaludova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie

Registrácia na kurz

Uchádzač o kurz sa môže prihlásiť na kurz prostredníctvom elektronickej formy prihlášky.

Prihláška na kurz