Spoznaj sám seba

Spoznaj sám seba

Tréning sebapoznania a sebapresadenia

 • Termín konania: podľa záujmu
 • Rozsah: 8 h
 • Cena: 80 €
 • Cieľ: Účastníci si spoznajú vlastnú osobnosť (svoje silné aj slabé stránky). Vyskúšajú si techniky, ktoré dávajú možnosť porozumieť vlastným emóciám a stanoviť si vlastné hodnoty. Naučia sa jednoduché stratégie na efektívne sebapresadenie.
 • Cieľová skupina: Všetci, ktorí majú záujem porozumieť sebe samému a iným ľuďom, presadiť sa v osobnom a pracovnom živote, povedať asertívne a bez výčitky „NIE", obrániť sa pred manipuláciou.
 • Obsah:
  • sebareflexia silných a slabých stránok osobnosti,
  • zdroje zvládania,
  • asertívne správanie a techniky asertivity,
  • zdroje sebadôvery,
  • prirodzená sebaprezentácia,
  • reflexia vlastných bariér, ktoré bránia presadiť sa,
  • zvýšenie kompetencie presadiť sa vhodnou komunikáciou.
 • Profil absolventa: Absolventi získajú základné zručnosti asertivity a sebariadenia a porozumejú sebe samému a iným ľuďom. Vedomosti a zručnosti nadobudnuté počas kurzu mu pomôžu presadiť sa v osobnom aj pracovnom živote.
 • Lektorka: Mgr. Zuzana Heinzová, PhD.
 • Miesto konania: Rektorát, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica, prípadne podľa požiadaviek klienta.
 • Doklad o ukončení: Osvedčenie
 • Prihláška