Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Kurz komunikácie pre zdravotný personál

Kurz komunikácie pre zdravotný personál

Tréning komunikačných zručností pre stredný a nižší zdravotný personál

 • Termín konania: podľa záujmu
 • Rozsah: 8 h
 • Cena: 80 €
 • Cieľ: Hlavným cieľom je rozvíjanie základných komunikačných zručností formou tréningu. Osvojenie si teoretických východísk efektívnej komunikácie a následne získanie praktických komunikačných zručností formou modelových situácií a interakčných cvičení. Dôležitou súčasťou nácviku je rozvíjanie empatie a asertivity v komunikácii medzi zdravotníckym personálom a pacientom, prípadne medzi kolegami. Dobrá úroveň komunikačných zručností je dôležitým článkom v štruktúre profesijných kompetencií každého pracovníka v zdravotníctve. Pomáha optimalizovať vzťahy na pracovisku a eliminuje vznik konfliktných situácií v dôsledku nevhodnej komunikácie.
 • Cieľová skupina: administratívny zdravotný personál, manažéri ošetrovateľskej starostlivosti, zdravotné sestry, zdravotní asistenti, sanitári, ošetrovatelia.
 • Obsah:

  • Aké sú správne zásady efektívnej komunikácie?
  • Ako skvalitniť komunikáciu?
  • Aké sú zložky verbálneho a neverbálneho prejavu?
  • Ako porozumieť neverbálnemu prejavu?
  • Aké sú kritéria úspešnej verbálnej komunikácie?
  • Ako porozumieť prejavu komunikačného partnera (pacienta)?
  • Aká je dôležitá empatia v správaní zdravotného personálu?
  • Ako a kedy sa správať asertívne?
  • Aké sú komunikačné bariéry a ako ich zvládnuť?
  • Aké sú špecifiká komunikácie so skupinou pacientov z rôznych cieľových skupín?
  • Ako aktívne počúvať?
 • Profil absolventa: Absolvent porozumenie prejavom verbálnej a neverbálnej komunikácie, rozlišovanie rôznych spôsobov riešenia problémových situácií aktívne používanie asertívnych zručností a techník na konštruktívne spôsoby riešenia konfliktných situácií, analyzovanie príčin interpersonálnych konfliktov, identifikovať a odstraňovať komunikačné bariéry
 • Lektorka: doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD.
 • Miesto konania: Rektorát UMB, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica, prípadne podľa požiadaviek klienta
 • Doklad o ukončení: osvedčenie
 • Prihláška

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici