Kurzy a teambuilding

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici vytvára už dlhé roky priestor pre ďalšie vzdelávanie, ktoré nadväzuje na školské vzdelávanie a umožňuje získať čiastočnú či úplnú kvalifikáciu alebo doplniť, obnoviť, rozšíriť, prehĺbiť si kvalifikáciu nadobudnutú v školskom vzdelávaní alebo uspokojiť svoje záujmy. Kurzy sú určené pre všetkých, ktorí majú záujem vzdelávať sa a ďalej na sebe pracovať. Kurzy sú zamerané na rôzne oblasti rozvoja vedomostí a zručností. Vzdelávacie aktivity sú lektorované vysokoškolskými pedagógmi fakúlt UMB a externými lektormi. Jednotlivé kurzy sa otvárajú v prípadne záujmu minimálne 10 osôb. O presných termínoch realizácie kurzov vás budeme priebežne informovať prostredníctvom emailu.