Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Zápisnica č. 5/2021/RVSK zo zasadnutia RVSK UMB

  Zápisnica č. 5/2021/RVSK zo zasadnutia

  Rady pre vnútorný systém kvality UMB (RVSK UMB)

   

  Dátum:           28.10. 2021 o 13.00 h, prezenčne a on-line v MS Teams

  Prítomní:

  doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., prof. Ing. Ján Závadský, PhD., prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.,  prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD.,  prof. PhDr. Ján Koper, PhD.,  prof.  RNDr. Ján Spišiak, DrSc.,  prof. PaedDr. Martin Golema, PhD.,  doc. JUDr. Martin Kubinec, PhD., Ing. Barbora Mazúrová, PhD., prof. PaedDr. Štefan Porubský, PhD.,  doc. PaedDr. Miriam Spodniaková-Pfefferová, PhD.,  Mgr. Lenka Štefániková, PhD., Bc. Patrícia Brenkusová, Mgr. Jakub Dzimko.

  Ospravedlnení: doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD.

  Neprítomní: -

  Prizvaní: Mgr. Katarína Babeľová

  Predsedajúci:            doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. , rektor UMB

  Kontrola plnenia predchádzajúcich uznesení:  -

   

  Program:

  1. Otvorenie zasadnutia, privítanie členov, schválenie programu zasadnutia.
  2. Schvaľovanie zápisnice z posledného zasadnutia rady pre vnútorný systém kvality a zápisníc z hlasovania per rollam.
  3. Schvaľovanie dodatkov štatútov VSK fakúlt v súlade s čl.5 ods.4  smernice č.1/2021 Vytváranie, úprava a schvaľovanie študijných programov a podávanie žiadostí Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo.
  4. Informácia pre predsedov SPS o zasadnutiach súvisiacich so schvaľovaním návrhov a interných akreditačných spisov zosúlaďovaných ŠP a odborov HIK.
  5. Schvaľovanie kandidátov na interných a externých posudzovateľov RVSK podľa doručených návrhov z fakúlt UMB.
  6. Schvaľovanie plánu zasadnutí RVSK UMB na prvý polrok kalendárneho roka 2022.
  7. Rôzne

   

   

  K bodu 1

  Predseda RVSK UMBpotvrdil, že rada je uznášaniaschopná podľa čl. IX bodu 2 jej štatútu.

  Predseda RVSK UMB vymenoval prof. Závadského za podpredsedu RVSK UMB. Predseda RVSK UMB vyzval na predloženie doplňujúcich i pozmeňujúcich návrhov a ku hlasovaniu o programe.

  Návrh uznesenia: RVSK UMB schvaľuje návrh programu  zasadnutia.

  Výsledky hlasovania:             Za: 14      Proti: 0      Zdržalo sa: 0

  Uznesenie č. R5/2021/1: RVSK UMB schválila návrh programu zasadnutia.

   

  K bodu 2

  Predseda RVSK UMB vyzval k predloženiu pripomienok k zápisnici z ustanovujúceho zasadnutia RVSK UMB a zápisniciam z hlasovaní per rollam. Nikto z prítomných nevzniesol pripomienky.

  Návrh uznesenia: RVSK UMB schvaľuje všetky predložené zápisnice RVSK UMB.

  Výsledky hlasovania:             Za: 14      Proti: 0      Zdržalo sa: 0

  Uznesenie č. R5/2021/2: RVSK UMB schválila zápisnicu z ustanovujúceho zasadnutia RVSK UMB a zápisnice z per rollam hlasovaní.  

   

  K bodu 3

  Predseda RVSK UMB vyzval predložiť dodatky štatútov VSK jednotlivých fakúlt UMB (ďalej len dodatky). Dodatky boli predstavené jednotlivými zástupcami fakúlt (FF – prof. Golema, PF – prof. Porubský, FPV – doc. Spodniaková- Pfefferová, EF – Ing. Mazúrová).

  Predseda RVSK UMB poznamenal, že vypracovanie dodatkov štatútov VSK jednotlivých fakúlt bolo na základe skúseností s procesom akreditácie.

  Predseda RVSK UMB vyzval prítomných k diskusii k tomuto bodu zasadnutia. Mgr Jakub Dzimko predniesol pripomienky:

  • V dodatku PF je žiadúce doplniť dĺžku členstva zástupcu zamestnávateľov; v prípade členstva zástupcu študentov doplniť, že končí skončením štúdia.  Upraviť dátum nadobudnutia platnosti a účinnosti dodatku.
  • V dodatku PF  a FPV doplniť požiadavky na členov zástupcov zamestnávateľov.

  Návrh uznesenia:  RVSK UMB schvaľuje všetky predložené dodatky štatútov jednotlivých fakúlt UMB so zapracovaním vznesených pripomienok.

  Výsledky hlasovania:             Za: 14      Proti: 0      Zdržalo sa: 0

  Uznesenie č. R5/2021/3 RVSK UMB schválila predložené dodatky štatútov VSK fakúlt UMB.

   

  K bodu 4

  Podpredseda RVSK UMB prof. Závadský informoval členov RVSK UMB o nasledovnom:

  • z aktuálnych 350 ŠP bude zosúlaďovaných približne 200 ŠP,
  • návrhy na vytvorenie nového študijného programu majú byť doručené predsedovi RVSK UMB podľa metodického pokynu č. 4/2021 do 31.10.2021; ŠP, ktoré vzhľadom na svoje špecifiká čakajú ešte na odpovede z SAA VŠ, ich návrhy budú doručené predsedovi RVSK UMB dodatočne,
  • návrhy v tomto procese neposudzujú externí posudzovatelia,
  • podľa článku IX smernice  č. 1/2021 predseda stálych pracovných skupín (ďalej SPS) po doručení návrhov  na zosúlaďované ŠP bez zbytočného odkladu zvoláva zasadnutie SPS, na ktorom sa prerokuje  návrh na vytvorenie nového (v súčasnosti zosúlaďovaného) študijného programu  a zašle zápisnicu z rokovania, v ktorej bude uvedené, či stála pracovná skupina:

  a)      odporúča pokračovať v konaní vypracovaním interného akreditačného spisu a jeho schvaľovaním v orgánoch fakulty pre procesy VSK alebo dotknutých fakúlt,

  b)      odporúča s pripomienkami pokračovať v konaní vypracovaním interného akreditačného spisu a jeho schvaľovaním v orgánoch fakulty pre procesy VKS alebo dotknutých fakúlt,

  c)      neodporúča pokračovať v konaní.

  • SPS nemusia o všetkých návrhoch rozhodnúť na jednom zasadnutí, môžu si rokovania rozdeliť na viac stretnutí.

  Predseda RVSK UMB vyzval prítomných k diskusii.

  Prof. Koper požiadal o spracovanie „manuálu“ pre proces akreditácie. Prof. Závadský uviedol, že postup je presne definovaný v smernici č.1/2021. Aktuálne sa pripravuje „sprievodca vnútorným systémom kvality UMB“. Tiež sa pripravujú vzdelávania, ktoré vyplývajú z projektu, o ktorom bolo informované v bode Rôzne.  

   

  K bodu 5

  Predseda RVSK UMB vyzval zástupcov jednotlivých fakúlt k predstaveniu návrhu interných a externých posudzovateľov RVSK UMB.

  Ing. Mazúrová stručne predstavila zoznam za EF, pričom zdôraznila, že pre ďalšie potreby budú zoznam aktualizovať.

  Predseda RVSK UMB vyzval prítomných k diskusii. Nikto z prítomných nemal pripomienky k zoznamu.

  Návrh uznesenia: RVSK UMB schvaľuje návrh EF na interných a externých posudzovateľov RVSK UMB.

  Výsledky hlasovania:             Za: 14      Proti: 0      Zdržalo sa: 0

  Uznesenie č. R5/2021/4: RVSK UMB schválila návrh EF na  interných a externých posudzovateľov RVSK UMB.

  Prof. Koper stručne predstavil zoznam za FPVaMV, pričom zdôraznil zástupcov zahraničných VŠ a zástupcov zamestnávateľov. Ich zoznam je pomerne obšírny, nakoľko zaznamenali záujem o účasť na posudzovaní ŠP.

  Predseda RVSK UMB vyzval prítomných k diskusii. Mgr. Dzimko poukázal na skutočnosť, že medzi externými členmi navrhovaných posudzovateľov FPVaMV je doc. PhDr. Peter Ondria, PhD., ktorý má úväzok aj na samotnej FPVaMV. Prof. Závadský uviedol, že externý posudzovateľ by nemal mať v čase posudzovania žiadny pracovno-právny vzťah na príslušnej fakulte. Prof. Koper požiadal o preradenie doc. Ondriu do skupiny interných posudzovateľov.

  Návrh uznesenia: RVSK UMB schvaľuje návrh  FPVaMV na interných a externých posudzovateľov RVSK UMB s úpravou  - preradením doc. Ondriu z externých do interných posudzovateľov.

  Výsledky hlasovania:             Za: 14      Proti: 0      Zdržalo sa: 0

  Uznesenie č. R5/2021/5: RVSK UMB schválila návrh FPVaMV na interných a externých posudzovateľov RVSK UMB.

  Prof. Porubský stručne predstavil zoznam za PF, pričom zdôraznil, že ide o uznávané a rešpektované osobnosti v pedagogickej oblasti.

  Predseda RVSK UMB vyzval prítomných k diskusii. Prof. Krystoň uviedol otázku, či nedochádza ku konfliktu záujmu, nakoľko je členom RVSK UMB. V tejto súvislosti Mgr. Dzimko poukázal aj na doc. Brozmanovú–Gregorovú. Prof. Závadský uviedol, že nejde o konflikt záujmov s dôrazom, že nie je možné posudzovanie tých ŠP, na ktorých participovali pri tvorbe ŠP.

  Návrh uznesenia: RVSK UMB schvaľuje návrh  PF na interných a externých posudzovateľov RVSK UMB.

  Výsledky hlasovania:             Za: 14      Proti: 0      Zdržalo sa: 0

  Uznesenie č. R5/2021/6: RVSK UMB schválila návrh PF na interných a externých posudzovateľov RVSK UMB.

  Prof. Golema predstavil zoznam za FF, pričom zdôraznil, že ide o uznávaných odborníkov, najmä čo sa týka externých posudzovateľov.

  Predseda RVSK UMB vyzval prítomných k diskusii. Nikto z prítomných nemal pripomienky k zoznamu.

  Návrh uznesenia: RVSK UMB schvaľuje návrh  FF na interných a externých posudzovateľov RVSK UMB.

  Výsledky hlasovania:             Za: 14      Proti: 0      Zdržalo sa: 0

  Uznesenie č. R5/2021/7: RVSK UMB schválila návrh FF na interných a externých posudzovateľov RVSK UMB.

  Doc. Spodniaková-Pfefferová stručne predstavila zoznam za FPV.

  Predseda RVSK UMB vyzval prítomných k diskusii. Nikto z prítomných nemal pripomienky k zoznamu.

  Návrh uznesenia: RVSK UMB schvaľuje návrh  FPV na interných a externých posudzovateľov RVSK UMB.

  Výsledky hlasovania:             Za: 14      Proti: 0      Zdržalo sa: 0

  Uznesenie č. R5/2021/8: RVSK UMB schválila návrh FPV na interných a externých posudzovateľov RVSK UMB.

   

  K bodu 6

  Predseda RVSK UMB stručne predstavil návrh zasadnutí RVSK UMB na prvý polrok kalendárneho roku 2022. Návrhy zasadnutí sú plánované na štvrtky o 13.00.  

  Návrh uznesenia: RVSK UMB schvaľuje návrh  zasadnutí RVSK UMB na prvý polrok kalendárneho roku 2022.

  Výsledky hlasovania:             Za: 14      Proti: 0      Zdržalo sa: 0

  Uznesenie č. R5/2021/9: RVSK UMB schválila návrh zasadnutí RVSK UMB na prvý polrok kalendárneho roku 2022.

   

  K bodu Rôzne

  Predseda RVSK UMB informoval prítomných o najbližšom zasadnutí, ktoré bude 22.11.2021 o 13.00. 

  Predseda RVSK UMB informoval, že UMB získala finančnú podporu projektu „“Príprava vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici“. Členovia RVSK UMB sú súčasťou personálnej matice projektu. Bližšie informácie budú komunikované po podpísaní zmluvy s MŠVVaŠ SR. Trvanie projektu je do 6/2023.

  Predseda RVSK UMB poďakoval prítomným a ukončil zasadnutie.

   

   

  V Banskej Bystrici dňa 28.10. 2021

  Zapísala:        PhDr. Zuzana Osvaldová, PhD., tajomníčka RVSK UMB

  Overil:           doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., predseda RVSK UMB