Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s funkčnosťou

  Tieto súbory cookie zabezpečujú lepšiu funkčnosť a prispôsobenie obsahu, ako sú videá a živý chat. Môžeme ich nastaviť my alebo externí poskytovatelia, ktorých služby sme pridali na naše stránky. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, niektoré alebo všetky funkcie nemusia fungovať správne.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Súbory cookie pre cieľové zameranie

  Tieto súbory cookie nastavujú prostredníctvom našej stránky naši reklamný partneri. Tieto spoločnosti ich môžu používať na zostavenie profilu vašich záujmov a zobrazenie relevantných reklám na iných stránkach. Fungujú tak, že jedinečným spôsobom identifikujú váš prehliadač a zariadenie. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudete na iných internetových stránkach dostávať náš cieľový reklamný obsah.

  Zápisnica č. 1/2021/RVSK z ustanovujúceho zasadnutia

  Rady pre vnútorný systém kvality UMB (RVSK UMB)

  Dátum: 13. 05. 2021 o 11.00 h, on-line MS Teams

   

  Prítomní:

  doc. Hiadlovský, doc. Úradníček, prof. Krystoň, doc. Biloveský, prof. Hanesová, prof. Koper, prof. Spišiak, prof. Golema, doc. Kubinec, Mazúrová, PhD., prof. Porubský, doc. Spodniaková-Pfefferová, Štefániková, PhD., Bc. Brenkusová, Mgr. Dzimko

  Ospravedlnení: -

  Neprítomní: -

  Prizvaní: prof. Závadský, manažér VSK UMB, Mgr. Babeľová, Janičková, PhD., referentky

  Predsedajúci: doc. Hiadlovský, rektor UMB

  Kontrola plnenia predchádzajúcich uznesení: bez predchádzajúcich uznesení

   

  Program:

  1. Otvorenie zasadnutia rady a schválenie programu.

  2. Vymenovanie členov rady pre vnútorný systém kvality.

  3. Schvaľovanie vnútorného predpisu fakulty prírodných vied v súlade s čl. 5 ods. 4 smernice č. 1/2021 Vytváranie, úprava a schvaľovanie študijných programov a podávanie žiadostí Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo a to korešpondenčnou formou.

  4. Schvaľovanie vnútorného predpisu ekonomickej fakulty v súlade s čl. 5 ods. 4 smernice č. 1/2021 Vytváranie, úprava a schvaľovanie študijných programov a podávanie žiadostí Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo a to korešpondenčnou formou.

  5. Rôzne.

   

  K bodu 1

  Predseda RVSK UMB potvrdil, že rada je uznášaniaschopná podľa čl. IX bodu 2 jej štatútu. Vyzval na predloženie doplňujúcich i pozmeňujúcich návrhov a ku hlasovaniu o programe.

  Návrh uznesenia: RVSK UMB schvaľuje návrh programu ustanovujúceho zasadnutia.

  Výsledky hlasovania: Za: 15 Proti: 0 Zdržalo sa: 0

  Uznesenie č. R1/2021/1: RVSK UMB schválila návrh programu ustanovujúceho zasadnutia.

   

  K bodu 2

  Predseda RVSK UMB predstavil personálne zloženie rady, formálne vymenoval jej členov, oznámil procedúru doručenia vymenovacích dekrétov. Zdôraznil význam pôsobnosti rady.

   

  K bodu 3

  Predseda RVSK UMB vyzval predložiť vnútorný predpis z fakulty prírodných vied. Doc. Spodniaková-Pfefferová predstavila Štatút rady kvality Fakulty prírodných vied UMB (ďalej ŠRK FPV). Manažér VSK UMB uviedol, že ŠRK FPV je v súlade s vnútornými predpismi UMB aj so štandardmi SAAVŠ.

  Návrh uznesenia: RVSK UMB schvaľuje organizovať per rollam hlasovanie o schválení návrhu ŠRK FPV, odoslaním hlasovacích lístkov dňa 13. 05. 2021, až do 20. 05. 2021 o 12.00 h.

  Výsledky hlasovania: Za: 15 Proti: 0 Zdržalo sa: 0

  Uznesenie č. R1/2021/2: RVSK UMB schválila organizovať per rollam hlasovanie o schválení návrhu ŠRK FPV.

   

  K bodu 4

  Predseda RVSK UMB vyzval predložiť vnútorný predpis z ekonomickej fakulty. Doktorka Mazúrová predstavila Štatút Rady pre vnútorný systém kvality Ekonomickej fakulty UMB (ďalej ŠRK EF), manažér VSK UMB sa vyjadril ku súladu so záväznými dokumentami.

  Návrh uznesenia: RVSK UMB schvaľuje organizovať per rollam hlasovanie o schválení návrhu ŠRK EF odoslaním hlasovacích lístkov dňa 13. 05. 2021, až do 20. 05. 2021 o 12.00 h.

  Výsledky hlasovania: Za: 15 Proti: 0 Zdržalo sa: 0

  Uznesenie č. R1/2021/3: RVSK UMB schválila organizovať per rollam hlasovanie o schválení návrhu ŠRK EF.

   

  K bodu 5

  Predseda RVSK UMB vyzval prítomných k diskusii. Doktorka Štefániková oznámila, manažér VSK UMB potvrdil, že na úrovni fakulty bol už schválený Štatút rady pre vnútorný systém kvality Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB (ďalej ŠRK FPVaMV).

  Predseda RVSK UMB podľa čl. II bod 6 písm. t) navrhol, doplniť per rollam hlasovanie o ŠRK FPVaMV, hlasovať o 3 predložených vnútorných predpisoch z 3 fakúlt UMB. Vyzval k diskusii o návrhu. Prof. Spišiak prejavil záujem o oboznámenie sa s návrhom ŠRK FPVaMV. Manažér VSK UMB požiadal zaslať ŠRK FPVaMV po skončení zasadnutia referentovi kvality.

  Návrh uznesenia: RVSK UMB schvaľuje doplniť do procedúry organizovania per rollam hlasovania návrh ŠRK FPVaMV podľa schválených uznesení z bodov 3. a 4. tohto programu.

  Výsledky hlasovania: Za: 15 Proti: 0 Zdržalo sa: 0

  Uznesenie č. R1/2021/4: RVSK UMB schválila doplniť do procedúry organizovania per rollam hlasovania návrh ŠRK FPVaMV.

  Predseda RVSK UMB oznámil, že do 31. 08. 2021 bude vypracovaný a predložený plán zasadnutí RVSK UMB na akademický rok 2021/2022, v súlade s čl. VIII bodom 2 štatútu rady.

  Manažér VSK UMB zdôraznil rozhodovaciu pôsobnosť RVSK UMB v nadväznosti na štandardy SAAVŠ, doterajšie skúsenosti zabezpečovania kvality na UMB. V budúcnosti bude obsadená pozícia tajomníka rady, dovtedy sa v administrovaní a komunikácii odporúča kontaktovať referenta kvality a referát prorektora pre PgČAaVSK. Na webe UMB sú k dispozícii schválené vnútorné predpisy súvisiace s VSK UMB, s ktorými je odporúčané sa oboznámiť a podľa ktorých bude rada pracovať.

  Predseda RVSK UMB ukončil diskusiu k poslednému bodu programu, poďakoval prítomným a ukončil ustanovujúce zasadnutie.

   

   

  V Banskej Bystrici dňa 13. 05. 2021

  Zapísala: Ing. Jana Janičková, PhD., referent kvality

   

  Overil: doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., predseda RVSK UMB .....