Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Rada pre vnútorný systém kvality UMB

  • Predseda      

doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., rektor UMB

 

  • Podpredseda              

prof. Ing. Ján Závadský, PhD., prorektor pre pedagogickú činnosť, akreditáciu a vnútorný systém kvality Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

  • Predseda AS UMB    

prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.  

 

  • Predsedovia stálych pracovných skupín:

doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD., stála pracovná skupina pre humanitné vedy

prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD., stála pracovná skupina pre učiteľské študijné programy

prof. PhDr. Ján Koper, PhD., stála pracovná skupina pre spoločenské vedy

prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc., stála pracovná skupina pre prírodné vedy

 

  • Zástupcovia fakúlt:  

prof. PaedDr. Martin Golema, PhD., Filozofická fakulta UMB  

doc. JUDr. Martin Kubinec, PhD., Právnická fakulta UMB

Ing. Barbora Mazúrová, PhD., Ekonomická fakulta UMB

prof. PaedDr. Štefan Porubský, PhD., Pedagogická fakulta UMB

doc. PaedDr. Miriam Spodniaková-Pfefferová, PhD., Fakulta prírodných vied UMB

Mgr. Lenka Štefániková, PhD., Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

 

  • Zástupcovia študentov zo študentskej časti AS UMB:

Bc. Patrícia Brenkusová

Mgr. Jakub Dzimko

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici