Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Štandardy kvality

Dňa 2. júla 2020 výkonná rada SAAVŠ oficiálne schválila na svojom 18. zasadnutí štandardy pre vnútorný systém, štandardy pre študijný program, ako aj štandardy pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov.

Vysoká škola podáva žiadosť o udelenie akreditácie študijného programu podľa § 30 zákona č. 269/2018 Z. z. v informačnom systéme agentúry (https://is.saavs.sk/).

Formuláre a žiadosti


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici