Štandardy kvality

Dňa 2. júla 2020 výkonná rada SAAVŠ oficiálne schválila na svojom 18. zasadnutí štandardy pre vnútorný systém, štandardy pre študijný program, ako aj štandardy pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov.

Vysoká škola podáva žiadosť o udelenie akreditácie študijného programu podľa § 30 zákona č. 269/2018 Z. z. v informačnom systéme agentúry (https://is.saavs.sk/).

Formuláre a žiadosti