Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Kontakt na zlepšovanie kvality

 Vážená akademická obec, milé študentky, milí študenti, vážené kolegyne a vážení kolegovia, milé absolventky a vážení absolventi, zástupcovia zamestnávateľov a ďalšie zainteresované strany,

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici vo svojom vnútornom systéme zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania prijala jeden zo základných princípov udržateľnosti svojho vnútorného systému, a to princíp neustáleho zlepšovania kvality. Tento princíp vychádza primárne z identifikácie potrieb a očakávaní vás, našich zainteresovaných strán. Vo všetkých procesoch vzdelávania, tvorivej a umeleckej činnosti sa snažíme neustále zlepšovať všetky aspekty týchto činností.

Jednou z ciest ako získať potenciál na inováciu týchto procesov, je možnosť získania spätnej väzby od zainteresovaných strán v podobe nápadov, námetov alebo akýchkoľvek odporúčaní vo vzťahu k vnútornému systému zabezpečovania kvality Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Na tento účel sme zriadili samostatnú adresu zlepsovanie.kvality@umb.sk, na ktorú môžete kedykoľvek zaslať váš námet alebo podnet na zlepšovanie kvality.

Každým z týchto podnetov sa budeme zaoberať a v prípade ich akceptácie prijmeme adekvátne opatrenia na zlepšenie kvality.  O výsledku akceptácie dobrého nápadu vás budeme vždy spätne informovať, samozrejme za predpokladu, že bude identifikovateľná vaša spätná e-mailová adresa. Všetky prijaté opatrenia budú zverejnené aj v periodickej správe o hodnotení vnútorného systému kvality. Tešíme sa na spoločné úsilie pri udržiavaní a zlepšovaní systému kvality Univerzity Mateja Bela v súlade so štandardmi Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo a našimi vnútornými predpismi.

 

Koordinátori vnútorného systému kvality súčastí UMB

Por. č.  Fakulta Meno Priezvisko Titul
1. Ekonomická fakulta Barbora Mazúrová Ing. PhD.
2. Filozofická fakulta Nadežda Zemaníková PhDr. PhD.
3. Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Lenka Štefániková Mgr. PhD. 
4. Fakulta prírodných vied Miriam Spodniaková - Pfefferová doc. PaedDr. PhD.
5. Pedagogická fakulta Viktória Šoltésová doc. PaedDr. PhD. 
6. Právnická fakulta Martin Kubinec doc. JUDr. PhD.

 

Zoznam osôb zodpovedných za prijímanie podnetov na zlepšovanie kvality
Por. č.  Fakulta Meno Priezvisko Titul
1. Ekonomická fakulta      
2. Filozofická fakulta Soňa Polonyová Mgr. PhD.
3. Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov      
4. Fakulta prírodných vied      
5. Pedagogická fakulta      
6. Právnická fakulta Debora Kianeková Mgr.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici