Kontakt na zlepšovanie kvality

 Vážená akademická obec, milé študentky, milí študenti, vážené kolegyne a vážení kolegovia, milé absolventky a vážení absolventi, zástupcovia zamestnávateľov a ďalšie zainteresované strany,

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici vo svojom vnútornom systéme zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania prijala jeden zo základných princípov udržateľnosti svojho vnútorného systému, a to princíp neustáleho zlepšovania kvality. Tento princíp vychádza primárne z identifikácie potrieb a očakávaní vás, našich zainteresovaných strán. Vo všetkých procesoch vzdelávania, tvorivej a umeleckej činnosti sa snažíme neustále zlepšovať všetky aspekty týchto činností.

Jednou z ciest ako získať potenciál na inováciu týchto procesov, je možnosť získania spätnej väzby od zainteresovaných strán v podobe nápadov, námetov alebo akýchkoľvek odporúčaní vo vzťahu k vnútornému systému zabezpečovania kvality Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Na tento účel sme zriadili samostatnú adresu zlepsovanie.kvality@umb.sk, na ktorú môžete kedykoľvek zaslať váš námet alebo podnet na zlepšovanie kvality.

Každým z týchto podnetov sa budeme zaoberať a v prípade ich akceptácie prijmeme adekvátne opatrenia na zlepšenie kvality.  O výsledku akceptácie dobrého nápadu vás budeme vždy spätne informovať, samozrejme za predpokladu, že bude identifikovateľná vaša spätná e-mailová adresa. Všetky prijaté opatrenia budú zverejnené aj v periodickej správe o hodnotení vnútorného systému kvality. Tešíme sa na spoločné úsilie pri udržiavaní a zlepšovaní systému kvality Univerzity Mateja Bela v súlade so štandardmi Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo a našimi vnútornými predpismi.