https://www.umb.sk/cms/handler.php
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Univerzita - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah

Politika kvality UMB

Na dosiahnutie cieľov Dlhodobého zámeru Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a zabezpečenie vnútorného systému kvality podľa § 87a zákona č. 131/2002 Z. z. vyhlasuje vedenie UMB takúto politiku kvality:

  1. Poslaním vnútorného systému kvality je rozvíjať význam kvality vo všetkých procesoch UMB, vytvárať vhodné podmienky na zvyšovanie lojality a profesionálneho rozvoja zamestnancov UMB, neustále zlepšovať spokojnosť študentov s poskytovanými službami a dosiahnuť uznanie UMB v očiach verejnosti. 
  2. Základnými nástrojmi na dosiahnutie hlavných cieľov vnútorného systému kvality je implementácia a udržiavanie certifikovaného systému manažérstva kvality podľa požiadaviek medzinárodnej normy ISO 9001:2008, ktorého súčasťou je vypracovanie tejto politiky kvality, cieľov kvality, príručky kvality a postupov v oblasti zabezpečovania kvality podľa § 87a ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z.
  3. Vzťah medzi vysokoškolským vzdelávaním a tvorivou činnosťou v podobe výskumu, vývoja a umeleckej činnosti je založený na implementácii výsledkov tvorivej činnosti do vysokoškolského vzdelávania a na jeho transformácii do potrieb praxe.
  4. Organizácia vnútorného systému kvality na UMB je tvorená Radou kvality UMB, predstaviteľom manažmentu UMB pre kvalitu, manažérom kvality a internými audítormi kvality. Zodpovednosti a právomocí zamestnancov zahrnutých do vnútorného systému kvality sú súčasťou organizačných noriem UMB.
  5. Každá súčasť UMB, ktorou sa v oblasti zabezpečovania kvality vzdelávania rozumie fakulta, sa riadi touto politikou kvality, cieľmi kvality, príručkou kvality a postupmi v oblasti zabezpečovania kvality podľa § 87a ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z.
  6. Študent UMB je zapojený do vnútorného systému kvality UMB od jeho statusu ako uchádzača o štúdium, študenta príslušného stupňa a formy štúdia až po status absolventa. UMB vo svojich postupoch v oblasti zabezpečovania kvality vypracovala a uplatňuje hodnotenie kvality študijných programov študentmi a vypracovala postup na pravidelné zverejňovanie aktuálnych, objektívnych, kvantitatívnych a kvalitatívnych informácií o študijných programoch a ich absolventoch.
  7. UMB ustanovila ako základný spôsob zavádzania, používania, monitorovania a prehodnocovania zásad vysokej školy v oblasti zabezpečovania kvality činnosť Rady kvality. Rada kvality je najvyšším orgánom vnútorného systému kvality UMB a dohliada na dodržiavanie požiadaviek normy ISO 9001:2008 a zákona č. 131/2002 Z. z.
  8. UMB udržiava systém manažérstva kvality v zmysle požiadaviek normy ISO 9001:2008 a trvalo zlepšuje jeho efektívnosť s cieľom úspešnej komplexnej akreditácie UMB.