Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Univerzita - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Vyjadrenie rektora UMB k výsledkom komplexnej akreditácie

Vyjadrenie rektora UMB k výsledkom komplexnej akreditácie

Milí uchádzači o štúdium,
vážení členovia Akademickej obce UMB,


dňa 27.8.2015 predseda Akreditačnej komisie zverejnil výsledky komplexnej akreditácie na Slovensku, na základe ktorých Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici nie je začlenená medzi univerzitné vysoké školy a ani medzi odborné vysoké školy. Zákon dáva pri takomto zaradení vysokej škole ročnú lehotu na nápravu daného stavu.

Vedenie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici nesúhlasí s tvrdením, že UMB má ohrozený status univerzity.

Pre zaradenie vysokej školy Akreditačná komisia posudzovala plnenie troch kritérií, tzv. KZU-1 až KZU-3. Vzhľadom na široké portfólio UMB, bolo na UMB v rámci KZU-1 posudzovaných 18 oblastí výskumu a UMB plní toto najkomplexnejšie kritérium pri tak početných hodnotených oblastiach na 95 %, čo je vynikajúci výsledok. Preto nemožno konštatovať, že sa UMB nedarí dosahovať požadované vedecké výstupy. Hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici je veľmi dobré. Dokonca oproti výsledkom predchádzajúcej komplexnej akreditácie, pred šiestimi rokmi, došlo v hodnotení úrovne výskumnej činnosti na UMB k výraznému zlepšeniu.

V oblasti žiadostí o akreditáciu študijných programov bola UMB v rámci komplexnej akreditácie veľmi úspešná, čoho dôkazom je aj to, že z 295 podaných žiadostí o akreditáciu študijných programov vo všetkých troch stupňoch štúdia, dosiahla UMB 97 percentnú úspešnosť spôsobilosti predkladané študijné programy aj uskutočňovať. Takýto vynikajúci výsledok svedčí o vysokokvalifikovanom personálnom zabezpečení a splnených podmienkach realizácie študijných programov.

Na základe stanoviska Akreditačnej komisie, UMB neplní kritérium KZU-2, týkajúce sa výstupov doktorandského štúdia. V písomnom stanovisku k návrhu hodnotiacej správy som žiadal o prehodnotenie tohto kritéria, nakoľko UMB toto kritérium neplní len hranične.

Z uvedeného vyplýva, že pre UMB je ročná lehota dostatočná na nápravu a rozhodne sa bude uchádzať o splnenie kritéria KZU-2 skôr ako po roku.

Predložením splnenia kritéria KZU-2 zo strany UMB Akreditačnej komisii, UMB splní v najbližších mesiacoch podmienku začlenenia medzi univerzitné vysoké školy.

S úctou
Vladimír Hiadlovský
rektor UMB