Štandardy kvality

Dňa 2. júla 2020 výkonná rada SAAVŠ oficiálne schválila na svojom 18. zasadnutí štandardy pre vnútorný systém, štandardy pre študijný program, ako aj štandardy pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov.