Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici

  • Kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.3.1-01
  • Operačný program: Ľudské zdroje
  • Prioritná os: 1. Vzdelávanie
  • Konkrétny cieľ: 312010031 - 1.3.1 Zvýšiť kvalitu VŠ vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja s cieľom dosiahnuť prepojenie VŠ vzdelávania s potrebami trhu práce
  • Oblasť intervencie: 116 - Zlepšenie kvality a efektívnosti terciárneho a ekvivalentného vzdelávania a prístupu k nemu s cieľom zvýšiť počet študujúcich a úroveň vzdelania, najmä v prípade znevýhodnených skupín
  • Trvanie projektu: 07/2020 - 06/2023
  • Celková suma oprávnených výdavkov projektu: 296 230,77 EUR
  • Hlavný cieľ projektu:  Hlavným cieľom je prostredníctvom jednotlivých aktivít a podaktivít projektu dosiahnuť skvalitnenie aktuálneho stavu praktickej profesijnej prípravy študentstva učiteľských študijných programov na UMB. Tým dôjde k zvýšeniu kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania ako prípravy na budúce povolanie a prepojenia vysokoškolského vzdelávania s potrebami trhu práce.

   Cieľ projektu bude napĺňaný v troch hlavných líniách:
   1. Rozšírenie možnosti absolvovať súvislú pedagogickú prax nad rámec praxí definovaných v akreditovaných študijných programoch – rozšírenú súvislú prax absolvuje študent v magisterskom stupni štúdia na vybranom type školy s cieľom získať viac praktických skúseností s výučbou na rôznych stupňoch vzdelávania.
   2. Pedagogická stáž – stáž ako nový druh pedagogickej praxe bude určená pre študentov v druhom alebo treťom roku bakalárskeho stupňa štúdia. Jej cieľom je, aby študenti získali základnú predstavu o fungovaní a organizovaní základnej alebo strednej školy (organizácia vyučovania, predmetové komisie, pedagogické porady, mimoškolské aktivity, edukačná klíma školy, komunikácia s rodičmi atď.), oboznámili sa s pedagogickou dokumentáciou, spoznali rôznorodosť žiakov v triede a ich špecifické potreby, oboznámili sa s náplňou práce asistenta žiaka, a pod.
   3. Príprava podporných vzdelávacích materiálov – podporné vzdelávacie materiály budú prioritne určené pre cvičných učiteľov cvičných škôl, avšak s dosahom aj na ostatných pedagogických pracovníkov formou online prístupu na verejne dostupnom webovom sídle.