Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici

  • Kód ITMS2014+: 312011BGF7
  • Kód výzvy: OPLZ-PO1/2021/DOP/1.3.1-01
  • Operačný program: Ľudské zdroje
  • Prioritná os: 1. Vzdelávanie
  • Konkrétny cieľ: 312010031 - 1.3.1 Zvýšiť kvalitu VŠ vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja s cieľom dosiahnuť prepojenie VŠ vzdelávania s potrebami trhu práce
  • Oblasť intervencie: Zlepšenie kvality, efektívnosti a prístupu k terciárnemu a ekvivalentnému vzdelávaniu s cieľom zvýšiť počet študujúcich a úroveň vzdelania, najmä v prípade znevýhodnených skupín
  • Trvanie projektu: 01/2021 - 06/2023
  • Celková suma oprávnených výdavkov projektu: 312 987,08 EUR
  • Zameranie projektu: Dopytovo-orientovaný projekt

   

  • Hlavný cieľ projektu:  Cieľom predkladaného projektu je zosúladenie vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici so štandardmi Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo podľa zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.

  Naplnením tohto cieľa sa dosiahne aktualizácia vnútorného systému zabezpečovania kvality v súlade so Štandardami pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania vydanými Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo.

  Stanovený cieľ projektu bude napĺňaný v piatich hlavných líniách činností:

  C1. Vytvoriť nové a inovovať existujúce organizačné jednotky, postupy a vnútorné predpisy na zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania zahrnutím interných a externých zainteresovaných strán.

  C2. Posúdiť súlad študijných programov v akreditovaných odboroch na UMB so štandardmi Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo pre študijné programy.

  C3. Inovovať informačný systém UMB na zabezpečenie merania a hodnotenia výkonnosti vnútorného systému kvality UMB prostredníctvom súboru ukazovateľov podľa štandardov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo.

  C4. Vzdelávať interné zainteresované strany UMB, najmä vysokoškolských učiteľov a študentov, zástupcov zamestnávateľov a absolventov v problematike zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania.

  C5. Posúdiť súlad odborov habilitačných a inauguračných konaní so štandardmi Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov.

   

  Konkrétne výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti udržateľného rozvoja:

  K dosiahnutým výsledkom ďalšieho monitorovaného obdobia popri prechádzajúcich výstupoch (na úrovni univerzity a fakúlt vytvorené formálne organizačné štruktúry;  vytvorené nové pracovné pozície - manažér VSK UMB, referentka VSK UMB, tajomníčka Rady pre vnútorný systém kvality UMB, fakultní koordinátori VSK UMB; transformovali a upravili sa pracovné pozície a kompetencie alebo pracovné náplne osôb zainteresovaných na VSK UMB; vytvorené nové orgány pre VSK UMB, ako napr. RVSK UMB, SPS RVSK UMB) patria nasledovné výstupy:

  1. Tvorba a inovácia organizačných štruktúr, orgánov, pracovných pozícií VSK UMB:

  • v monitorovanom období zasadala Rada pre vnútorný systém kvality UMB podľa svojho plánu zasadnutí  (https://www.umb.sk/univerzita/univerzita/vnutorny-system-kvality/rada-pre-vsk-umb-a-jej-stale-pracovne-skupiny/)

  • podľa procesných potrieb zasadali jednotlivé stále pracovné skupiny (pre humanitné vedy, pre spoločenské vedy, pre prírodné vedy, pre učiteľské študijné programy (https://www.umb.sk/univerzita/univerzita/vnutorny-system-kvality/rada-pre-vsk-umb-a-jej-stale-pracovne-skupiny/)

  • vytvorené boli požadované interné dokumenty a usmernenia, napr.:  Usmernenie pre vybrané interné a externé zainteresované strany Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici je základnou orientáciou pre všetkých, ktorí participujú na vytváraní, schvaľovaní a úpravách študijných programov alebo odborov habilitačných konaní a odborov inauguračných konaní, predovšetkým zástupcom zamestnávateľov, študentom, absolventom, externým posudzovateľom a vedúcim dočasných pracovných skupín a učiteľom UMB, ktorí sú členmi dočasných pracovných skupín (február 2022),

  • organizovali sa štyri zasadnutia komisie pre pedagogickú činnosť rozšírené o účasti zástupcov prodekaniek a prodekanov rozšírené o účasť koordinátorov z fakúlt

  2. Tvorba nových a inovácia existujúcich postupov a interných predpisov:

  • na úrovni rektorátu UMB boli vytvorené vnútorné predpisy (Smernica č. 2/2022 Pravidlá hodnotenia kvality vzdelávania na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici; Smernica č. 3/2022 o vydávaní dokladov o absolvovaní štúdia na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici; Smernica č. 4/2022 Priebežné monitorovanie, periodické hodnotenie a periodické schvaľovanie študijných programov a pravidelný monitoring, vyhodnocovanie a revidovanie vnútorného systému), (https://www.umb.sk/univerzita/univerzita/vnutorny-system-kvality/usmernenia-a-zakladne-vnutorne-predpisy-vsk-umb/)

  • v súlade s novými požiadavkami zosúlaďovania a štandardmi SAAVŠ bola inovovaná Smernica č. 1/2021 Vytváranie, úprava a schvaľovanie študijných programov (2. máj 2022); Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (august 2022).

  3. Pokračoval a ukončil sa proces zosúlaďovania študijných programov a odborov habilitačného konania a inauguračného konania v súlade so štandardmi SAAVŠ:

  • pokračoval proces schvaľovania študijných programov a odborov HIK zosúlaďovaných so štandardmi SAAVŠ na fakultách, podrobnosti a prehľad sú uvedené v zápisniciach zo stálych pracovných skupín RVSK UMB, ktoré sú zverejnené na webe UMB (https://www.umb.sk/univerzita/univerzita/vnutorny-system-kvality/rada-pre-vsk-umb-a-jej-stale-pracovne-skupiny/stale-pracovne-skupiny-rvsk-umb/),

  • pokračoval proces schvaľovania externých posudzovateľov RVSK UMB, ako aj proces vypracúvania interných akreditačných spisov študijných programov v súlade so smernicou č. 1/2021 Vytváranie, úprava a schvaľovanie študijných programov,

  • priebežne  boli schvaľované dočasné pracovné, ktorých úlohou bolo vypracovať Správu o plnení štandardov a kritérií na študijný program (podľa príloh Smernice č.1/2021 Vytváranie, úprava a schvaľovanie študijných programov).

  4. Realizácia interného auditu vnútorného systému kvality Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici:

  • v monitorovanom období sa realizovali vzdelávania interných audítorov vnútorného systému kvality Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici s udelením osvedčenie „Interný audítor vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania“ podľa štandardov SAAVŠ a normy ISO 19011:2018

  • realizovalo sa informačné stretnutie prostredníctvom MS-Teams k zosúladeným študijným programom a odborom HIK

   

  • Riadiaci orgán: RO_OPLZ – Riadiaci orgán OP Ľudské zdroje
  • Sprostredkovateľský orgán: SORO_OPLZ_MSCCSSR – Sprostredkovateľský orgán OPĽZ-MSVVS SR

   

  Podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici