Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Vlajka UMB

Vlajka UMBVlajka UMB

Použitie vlajky

Vlajka univerzity sa používa ako štandarda pri akademických obradoch UMB:

 • Slávnostná inaugurácia rektora UMB a dekanov fakúlt UMB za účasti členov príslušnej akademickej obce
  a pozvaných hostí.
 • Imatrikulácia študentov UMB a fakúlt UMB.
 • Promócia absolventov UMB a fakúlt UMB.
 • Slávnostné odovzdávanie dekrétov po získaní vedecko-pedagogického titulu docent.
 • Slávnostné udeľovanie čestnej vedeckej hodnosti doctor honoris causa.
 • Otvorenie akademického roku na UMB a jej fakultách.
 • Stretnutie akademickej obce pri oslavách významných výročí UMB a jej fakúlt.

Spôsob používania vlajky

 1. Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka Slovenskej republiky a vlajka univerzity, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka sa z čelného pohľadu umiestňuje vľavo.
 2. Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka cudzieho štátu, štátna vlajka Slovenskej republiky a vlajka univerzity,
  sú umiestnené vedľa seba, pričom sa štátna vlajka Slovenskej republiky umiestňuje uprostred, vlajka univerzity vpravo a vlajka cudzieho štátu vľavo.

Pri používaní a vyvesovaní vlajky musia byť dodržiavané tieto pravidlá:

 1. Vlajka univerzity sa na otvorenom priestranstve vztyčuje na vlajkový stožiar.
 2. Vlajka univerzity sa v krytom objekte vyvesuje na žrď ako štandarda. Žrď pre vlajku sa vždy umiestňuje
  v predsedníctve zhromaždenia vľavo od rečníckeho pultu pri pohľade od tohto pultu.
 3. Vlajku univerzity je možné v krytom objekte umiestniť na portáli s tmavým jednotným pozadím, zavesenú v troch bodoch buď zvisle alebo vodorovne s poradím farieb podľa prílohy 1B. Portál pre vlajku sa vždy umiestňuje vedľa vlajky Slovenskej republiky, pričom vlajka univerzity a štátna vlajka sú umiestené v rovnakej výške, štátna vlajka sa z čelného pohľadu umiestňuje vľavo.
 4. Na vlajke univerzity nesmie byť žiaden odznak, kytica a pod.
 5. Na žrdi okrem vlajky univerzity nesmie byť upevnená žiadna iná vlajka, žrď nesmie mať žiadne ozdoby
  alebo príkrasy.
 6. Vlajka sa pri vztyčovaní alebo snímaní nesmie dotýkať zeme.
 7. Vlajka univerzity sa nesmie použiť v poškodenom alebo znečistenom stave.

Za dôstojné zaobchádzanie s vlajkou univerzity a za jej ochranu zodpovedá osoba určená rektorom univerzity pri príležitostiach celouniverzitného charakteru a osoba určená dekanmi fakúlt pri príležitostiach na úrovni fakúlt. Zakázané je používať vlajku univerzity spôsobom, ktorý by bol nevhodný, neprimeraný, alebo ktorým by sa prejavovala neúcta k vlajke.


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici