Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Ekonomická fakulta UMB

INSÍGNIE EKONOMICKEJ FAKULTY UMB

Insígnie Ekonomickej fakulty UMB sú: žezlo, dekanská reťaz a reťaz prodekanov. Pôvodné insígnie boli zhotovené podľa návrhu zaslúžilého umelca Andreja Petera v roku 1985. Počas reštaurácie v roku 1997 bol znak Banskej Bystrice na závese dekanskej reťaze vymenený a čsl. štátny znak na hlave žezla a medailách dekanskej a prodekanskej reťaze vymenený za reliéf vyobrazenia Mateja Bela, zhotovený podľa medaily akademického sochára L. Bodyho.

Žezlo 

Žezlo s výškou 1300 mm tvoria dve navzájom oddeliteľné časti. Je zhotovené z dvoch základných druhov materiálov: z pozláteného a lešteného kovu a ebenového dreva. Rukoväť žezla z ebenového dreva oválneho tvaru je zdobená pozláteným prstencom s výškou hrany 50 mm a spája obidve časti žezla, pozlátenou obručou s kvietkami s výškou hrany 30 mm, pozlátenou obručou s výškou hrany 145 mm a ukončená je pozláteným prstencom.

Hlava žezla zhotovená z pozláteného kovu je zložená z troch častí trojrozmerného tvaru. Spodnú časť tvoria 3 listy otvorenej knihy symetricky rozmiestnené do priestoru s výškou hrany 50 mm, strednú časť tvorí zemeguľa s priemerom 110 mm lemovaná tromi prstencami umiestnenými symetricky v priestore v tvare pravej časti pollístka a ukončená je taktiež trojrozmernou pavézou s výškou 115 mm. Pavézu ukončujú 3 lístky vysoké 35 mm. V strede pavézy je umiestnený reliéf loga fakulty.

Žezlo Ekonomickej fakulty UMB

Ekonomická fakulta UMB

Reťaz dekana

Dekanskú reťaz tvoria tri časti – reťaz, záves a medaila, je zhotovená z pozláteného lešteného kovu. Reťaz s dĺžkou 1200 mm tvorí 20 platničiek v strede zúžených a smerom ku krajom rozšírených (tvar mašle) s rozmermi: dĺžka 40 mm, šírka 25 mm v strede a 30 mm na okrajoch s pevnými úchytkami v tvare poloblúka, s ktorými je spojená 19 krúžkami s vnútorným priemerom 15 mm. Na platničkách je obrys zemegule so šípkami vyznačujúcimi svetové strany, naznačeným jedným poludníkom a troma rovnobežkami. Na závese, ktorý je v tvare mašle s rozmermi: dĺžka 65 mm, šírka 43 mm v strede a 50 mm na okrajoch, je umiestnené logo fakulty s priemerom 35 mm. Záves je pripojený k reťazi dvoma pevnými úchytkami v tvare polkruhu na horných koncoch závesu a k medaile pevnou úchytkou v tvare polkruhu v strede dolnej časti závesu. Reťaz ukončuje medaila s priemerom 90 mm s reliéfom vyobrazenia Mateja Bela a s nápisom UNIVERSITAS MATTHIAE BELII umiestneným v polkruhu dolnej polovice medaily.

Reťaz dekana Ekonomickej fakulty UMB

Ekonomická fakulta UMB

Reťaze prodekanov

Prodekanskú reťaz tvoria dve časti – reťaz a medaila. Popis reťaze a medaily je rovnaký ako pri dekanskej. Medaila má priemer 80 mm a je spojená s reťazou dvoma pevnými polkrúžkami symetricky umiestnenými v hornej časti medaily.

Reťaz prodekana Ekonomickej fakulty UMB

Ekonomická fakulta UMB

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici