https://www.umb.sk/cms/handler.php
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Univerzita - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah

Poslanie a vízia UMB

POSLANIE UNIVERZITY MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI

Univerzita Mateja Bela ako súčasť európskeho vzdelávacieho a výskumného priestoru prispieva poskytovaním kvalitného vysokoškolského vzdelávania, širokospektrálneho ďalšieho vzdelávania podľa potrieb praxe a rozvíjaním nového poznania tvorivým vedeckým a umeleckým bádaním k rozvoju múdrych, mravných, autentických a spoločensky zodpovedných osobností a tým k vybudovaniu učiacej sa spoločnosti.

VÍZIA

Univerzita Mateja Bela, ktorá už jednoznačne potvrdila svoje postavenie lídra vo vzdelávaní regiónu stredného Slovenska, je vďaka preukázanej kvalite vzdelávania a úspešnosti uplatnenia absolventov na trhu práce, excelentnosti vybraných oblastí výskumu v aktívnej medzinárodnej spolupráci a v spolupráci s praxou, ako aj vďaka odbornej, športovej a umeleckej prezentácii na verejnosti vnímaná ako silná národná univerzita medzinárodného významu.