Komunikácia s etickou komisiou

ZÁSADY VYUŽÍVANIA INTRANETOVEJ STRÁNKY

PRE ON-LINE KOMUNIKÁCIU S ETICKOU KOMISIOU

 

On-line komunikácia ponúka zamestnancom a študentom UMB:

 • Oboznámiť sa so spôsobmi komunikácie s etickou komisiou zamestnancov UMB a s etickou komisiou študentov UMB
 • Osvojiť si postupy ohlasovania neetických praktík na univerzite pri porušení Etického kódexu zamestnanca UMB a Etického kódexu študenta UMB
 • Ponúka návody na správne rozhodovanie v etických záležitostiach
 • Ponúka možnosť komunikovať on-line s etickou komisiou zamestnancov a etickou komisiou študentov UMB (otázky, konzultovanie, námety na riešenie, vyjadrenie etických stanovísk, postupov a pod.)

 

Náš komunikačný prostriedok:

 • Chce prispieť k zvyšovaniu etického povedomia, pracovnej a študijnej kultúry na UMB
 • Slúži na riešenie problémov mimoprávnou cestou a kultúrnym spôsobom s tým, aby sme si zlepšovali pracovnú a študijnú atmosféru a nepoškodzovali dobré meno navonok
 • Slúži na identifikovanie etických problémov, resp. či ide o problémy, ktoré majú etickú povahu
 •  Slúži na hlbšie porozumenie deklarovaných etických požiadaviek vyjadrených v Etickom kódexe zamestnanca UMB a v Etickom kódexe študentov

Zásady etickej komunikácie:

 • Diskrétnosť – tento intranetový portál slúži len na priamu komunikáciu s etickou komisiou zamestnancov a etickou komisiou študentov. Preto váš podnet slúži len pre ich vnútorné potreby. Etická komisia bude uskutočňovať ochranu ohlasovateľa pred prípadnými retroaktivitami, ako aj nad dodržiavaním etických požiadaviek vo výskumných projektoch, ktoré si vyžiadali etické odobrenie.
 • Korektnosť – informácie (a podnety) nesmú obsahovať vulgárne výrazy alebo označenia znevažujúce dôstojnosť človeka. Informácie nesmú byť ani účelové, nábožensky, rasovo a ideologicky zneužité. V opačnom prípade nebudú akceptované a budú vymazané z informačného média. Majú byť skôr výrazom objektívneho, kultúrneho a vecného dialógu.
 • Aktívny prístup – otvorená komunikácia pre etickú oblasť je vedená hlavne snahou riešiť eticky sporný problém, spoločne napomáhať pri zvyšovaní etickej kultúry na UMB v spolupráci s etickou komisiou zamestnancov a etickou komisiou študentov.
 • Efektívnosť a kompetentnosť – komunikačný kanál je zriadený na operatívne ohlasovanie najmä závažných etických problémov, ktoré sú v rozpore s Etickým kódexom zamestnanca UMB a Etickým kódexom študenta UMB. Slúži aj na informovanie o vážnych etických problémoch, ktoré závažne poškodzujú dobré meno univerzity, dotýkajú sa širšej akademickej komunity univerzity alebo správania, ktoré je zložité riešiť partikulárne, ale len v spolupráci s etickou komisiou zamestnancov a etickou komisiou študentov UMB.   

Podnety budú riešené len v prípade, ak bude existovať ochota spolupracovať s etickými komisiami a ak podnety nebudú anonymné. Podnety nebudú riešené, ak nepatria do kompetencie etickej komisie (napr. nejde o zamestnanca UMB, ak ide o spor v právnej rovine, ak bolo už vyjadrené stanovisko rektora a pod.). V podobných prípadoch budú podnety vnímané len v informatívnej rovine.

Ďalšie špecifiká nájdete v sekcii Často kladené otázky