FAQ - Často kladené otázky

Ako mám oznámiť neetické praktiky?

  • Postup ohlasovania etických problémov je možné nájsť v časti Manuály a návody v zložke Etická komisia (okrem toho aj v štatútoch etických komisií).

Čo znamenajú „Základné otázky v procese rozhodovania“?

  • Zodpovedanie otázok vám pomôže lepšie si uvedomiť správnosť riešenia danej prípadovej štúdie alebo správnosť rozhodovania sa v bežných situáciách vyskytujúcich sa na univerzite, ktoré obsahujú morálny problém.

Je v moci jednotlivca vôbec niečo zmeniť?

  • Každý, kto aktívne odmieta neetické správanie, môže významným spôsobom prispieť k zlepšeniu akademickej etiky na UMB a ohlasovanie neetických praktík sa tak môže stať bežnou praxou na pôde našej univerzity.

Nebude riešenie konkrétneho morálneho problému príliš zdĺhavé?

  • Etická komisia bude každý prípad posudzovať individuálne a dĺžka posudzovania etického problému bude závisieť od jeho závažnosti.

Čo v prípade, keď nesúhlasím ani s jednou z možností konkrétnej prípadovej štúdie a mám iné riešenie?

  • Máte možnosť využiť „Formulár pre spätnú väzbu“, v ktorom uvediete svoj návrh riešenia situácie a následne máte možnosť využiť etické poradenstvo (Centrum etického poradenstva), kde sa môžete poradiť o správnosti riešenia, ktoré navrhujete.

Keď sa rozhodnem oznámiť neetické konanie, bude mi zabezpečená anonymita?

  • Zabezpečenie úrovne anonymity a ochrana ohlasovateľa neetického správania je samozrejmosťou celého procesu.

Čo ak bude pre mňa oznámenie neetického konania znamenať nevýhodu v mojom neskoršom študentskom/vedeckom pôsobení?

  • V prípade neetického správania pedagógov alebo zamestnancov, porušenia pravidiel pracovnej alebo pedagogickej etiky môžete využiť inštitút etickej komisie študentov. Táto v spolupráci s etickou komisiou UMB zabezpečí ochranu ohlasovateľa neetického správania a problém rieši v spolupráci s ohlasovateľom (v prípade, ak si neželá úplnú anonymitu).

Ako mám postupovať, ak chcem požiadať o etickú garanciu výskumného projektu obsahujúceho problémy etického charakteru.

  • Ak sa rozhodnete realizovať výskumný projekt, ktorý by mohol obsahovať eticky sporné témy, je vhodné postupovať podľa návodu, ktorý nájdete v časti „Etická komisia“.