Etické poradenstvo

Centrum pre etické poradenstvo CETIP bolo zriadené v roku 2013 ako organizačná súčasť UMB pri Katedre etiky a aplikovanej etiky Filozofickej fakulty. Poslaním centra sú tieto konkrétne iniciatívy:

 

  • vytvárať osobitné komunikačné prostredie s prepojením na prax formou organizovania odborných stretnutí, konzultácií, špecializovaných prednášok, metodických usmernení;
  • podporovať výskumné iniciatívy zamerané na prax;
  • vytvoriť dialóg so zástupcami praxe;
  • ponúknuť nové možnosti získania praktických skúseností pre študentov;
  • získať žiaduce praktické zručnosti a kompetencie v oblasti etického poradenstva a v implementačnej praxi;
  • konzultačná činnosť pre akademickú obec, ako aj organizácie v regióne;
  • aktívna participácia na presadzovaní etických hľadísk;
  • aktívne upozorňovanie na neetické praktiky.

Link: www.cetip.ff.umb.sk