Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Univerzita - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Štatút etickej komisie študentov

Článok 1
PREAMBULA

 1. Etická komisia študentov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej len „etická komisia študentov") je poradný orgán rektora Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej len „univerzita"), ktorý úzko spolupracuje s etickou komisiou zamestnancov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej len „etická komisia zamestnancov") a zaoberá sa etickými otázkami, presadzuje správnu realizáciu a vykonáva dohľad nad dodržiavaním zásad Etického kódexu študenta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej len „kódex").
 2. Etická komisia študentov sa ako autonómny subjekt a poradný orgán rektora prezentuje svojím sídlom a kontaktnou adresou pre samostatnú komunikáciu so študentmi a pre vlastnú administratívnu činnosť.

Článok 2
POSLANIE ETICKEJ KOMISIE ŠTUDENTOV

 1. Činnosť etickej komisie študentov nie je právne záväzná. Chápe sa ako činnosť, ktorá napomáha riešiť podnety a presadzovať etické požiadavky na akademickej pôde.
 2. Základný rámec etických požiadaviek je vyjadrený v kódexe, ktorý navrhuje etická komisia študentov a schvaľuje Akademický senát Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej len „akademický senát"). Poslanie etickej komisie študentov bližšie špecifikuje čl. 6 tohto štatútu.

Článok 3
ZLOŽENIE A PODMIENKY ČLENSTVA V ETICKEJ KOMISII ŠTUDENTOV

 1. Etická komisia študentov je zložená zo zástupcov študentov všetkých stupňov a foriem štúdia (bakalárske, magisterské/inžinierske, doktorandské; denné, externé) a jednotlivých fakúlt univerzity. Členstvo v etickej komisii študentov je čestné a nezastupiteľné.
 2. Členov etickej komisie študentov navrhuje študentská časť akademického senátu, schvaľuje a odvoláva akademický senát a vymenúva rektor. Kandidát na člena etickej komisie študentov spravidla nie je študentom prvého roku bakalárskeho štúdia na univerzite.
 3. Funkčné obdobie členov komisie je dvojročné.
 4. Podmienky členstva sú:

      5. Členstvo v etickej komisii študentov zaniká:

Člen etickej komisie študentov, ktorý nie je študentom doktorandského študijného programu, môže pred riadnym skončením štúdia písomne požiadať predsedu akademického senátu o pozastavenie členstva v etickej komisii študentov. Členstvo sa pozastaví odo dňa nasledujúceho po dni riadneho skončenia jeho štúdia. Členstvo sa obnoví dňom jeho opätovného zápisu na štúdium na fakulte, ktorú v etickej komisii študentov zastupoval. Členstvo môže byť pozastavené najviac na 6 mesiacov. Člen, ktorý má pozastavené členstvo, sa považuje za neprítomného na zasadnutí etickej komisie študentov.

Článok 4
PREDSEDA A TAJOMNÍK

 1. Predsedu etickej komisie študentov volia členovia etickej komisie študentov zo svojich radov. Predsedu etickej komisie študentov na návrh členov etickej komisie študentov vymenúva rektor.
 2. Tajomníka etickej komisie študentov schvaľujú a odvolávajú členovia etickej komisie študentov. Tajomník spravidla nie je členom etickej komisie študentov a je viazaný mlčanlivosťou podľa čl. 3 ods. 4 písm. c) tohto štatútu.
 3. Funkčné obdobie predsedu a tajomníka je dvojročné.
 4. Funkčné obdobie predsedu etickej komisie študentov zaniká uplynutím funkčného obdobia predsedu, skončením jeho členstva v etickej komisii študentov podľa čl. 3 ods. 5 tohto štatútu, písomným vzdaním sa funkcie predsedu, odvolaním predsedu dvojtretinovou väčšinou členov etickej komisie študentov alebo rektorom.
 5. Predseda etickej komisie študentov zvoláva a riadi zasadnutia etickej komisie študentov, zabezpečuje súčinnosť s orgánmi univerzity a zastupuje etickú komisiu študentov navonok.
 6. Tajomník etickej komisie študentov vyhotovuje zápisnice zo zasadnutí etickej komisie študentov, prijíma a eviduje podnety a sťažnosti, pripravuje podklady na zasadnutia, vedie agendu etickej komisie študentov a zabezpečuje oficiálnu komunikáciu etickej komisie študentov s vedením univerzity a osobami, ktoré sú zastúpené v predmetnej činnosti etickej komisie študentov.

Článok 5
PODMIENKY ČINNOSTI ETICKEJ KOMISIE ŠTUDENTOV

 1. Univerzita priestorovo a technicko-administratívne umožňuje činnosť etickej komisie študentov.
 2. Rektor, prorektori a vedúci zamestnanci univerzity úzko spolupracujú s predstaviteľmi etickej komisie študentov s cieľom spoločne riešiť etické problémy.

Článok 6
ČINNOSŤ ETICKEJ KOMISIE ŠTUDENTOV

 1. Etická komisia študentov vyvíja aktívnu etickú politiku tým, že:

 

2. Etická komisia študentov zasadá spravidla každé dva mesiace, minimálne však štyrikrát počas akademického roka. Predseda alebo tajomník etickej komisie študentov vždy informuje o termíne a programe nasledujúceho zasadnutia predsedu etickej komisie zamestnancov.

3. Etická komisia študentov môže požiadať rektora, predsedu akademického senátu alebo predsedu etickej komisie zamestnancov o spoluprácu pri prerokúvaní závažných problémov etického charakteru, ako aj pri presadzovaní etických postupov a etických zámerov na univerzite a prizvať ich na zasadnutie.
4. Plán činnosti a aktuálny predmet rokovania etickej komisie študentov je primerane zverejňovaný v súlade so zásadou dôvernosti etickej komisie študentov.
5. Prostredníctvom etickej komisie zamestnancov a etickej komisie študentov môže rektor iniciovať vznik spoločných špecializovaných komisií, ktoré budú spolupracovať pri riešení konkrétnych etických problémov.
6. Etická komisia študentov raz ročne podáva rektorovi a akademickému senátu správu o svojej činnosti, ktorá je súčasťou správy o činnosti etickej komisie zamestnancov.

Článok 7
ROKOVACÍ PORIADOKETICKEJ KOMISIE ŠTUDENTOV

 1. Etická komisia študentov je uznášaniaschopná, ak sú prítomné minimálne dve tretiny všetkých jej členov. Rozhodnutia, resp. stanoviská etickej komisie študentov sa schvaľujú dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých jej členov.
 2. Zo zasadnutia etickej komisie študentov sa vyhotovuje zápisnica, ktorej súčasťou je prezenčná listina.
 3. Rokovanie, zápisnice a všetky materiály spojené s činnosťou etickej komisie študentov, s výnimkou vyhlásení, stanovísk, záverov a dokumentov určených na zverejnenie, sú dôverné.
 4. Zasadnutie etickej komisie študentov je riadne alebo mimoriadne. Riadne zasadnutie zvoláva jej predseda v súlade s čl. 6 ods. 2 tohto štatútu. Mimoriadne zasadnutie zvolá predseda v prípade naliehavej potreby na žiadosť rektora alebo minimálne dvoch tretín členov etickej komisie študentov. Zasadnutie Etickej komisie študentov je neverejné.
 5. V odôvodnených prípadoch môže predseda Etickej komisie študentov prizvať ďalších účastníkov zasadnutia bez ich práva hlasovať.
 6. Neúčasť člena etickej komisie študentov na zasadnutí musí byť riadne ospravedlnená. Neospravedlnená alebo dlhodobá neúčasť (viac ako polovica zasadnutí v akademickom roku) na zasadnutiach etickej komisie študentov sa bude posudzovať ako nezáujem o členstvo a bude sa iniciovať náhrada člena podľa zásady reprezentatívnosti a postupov určených pre voľbu člena etickej komisie študentov.
 7. Pri posudzovaní podnetov na riešenie etickou komisiou študentov sa odporúča tento postup:

Článok 8
DOKUMENTÁCIA A ARCHIVÁCIA

 1. Za vedenie archívu etickej komisie študentov zodpovedá tajomník etickej komisie študentov.
 2. Písomnosti sa uchovávajú počas piatich rokov, pričom sa postupuje v zmysle registratúrneho poriadku univerzity. Vždy ku koncu kalendárneho roku sa odovzdávajú do archívu etickej komisie zamestnancov.
 3. Etická komisia študentov uchováva najmä tieto dokumenty: Štatút etickej komisie študentov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, zloženie etickej komisie študentov so súhlasnými stanoviskami jej členov podľa čl. 3 ods. 4 písm. a) až d) tohto štatútu, všetky predložené dokumenty na prerokovanie v etickej komisii študentov, zápisnice zo zasadnutí etickej komisie študentov so závermi a stanoviskami, príslušné vyhlášky a zákony, desať výtlačkov Etického kódexu študenta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, jeden exemplár v digitálnej podobe, plán práce etickej komisie študentov, dôležité materiály odsúhlasené etickou komisiou študentov, zoznam kontaktných adries členov etickej komisie študentov, vstupné heslá na webovú stránku, evidenciu prijatej a odoslanej pošty.

Článok 9
PLATNOSŤ ŠTATÚTU ETICKEJ KOMISIE ŠTUDENTOV

 1. Štatút etickej komisie študentov nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia Akademickým senátom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
 2. Štatút etickej komisie študentov bol schválený dňa 24. novembra 2014.

doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. RNDr. Miroslav Hužvár, PhD.
rektor UMB predseda Akademického senátu UMB