Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Štatút etickej komisie študentov

  Článok 1
  PREAMBULA

  1. Etická komisia študentov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej len „etická komisia študentov") je poradný orgán rektora Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej len „univerzita"), ktorý úzko spolupracuje s etickou komisiou zamestnancov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej len „etická komisia zamestnancov") a zaoberá sa etickými otázkami, presadzuje správnu realizáciu a vykonáva dohľad nad dodržiavaním zásad Etického kódexu študenta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej len „kódex").
  2. Etická komisia študentov sa ako autonómny subjekt a poradný orgán rektora prezentuje svojím sídlom a kontaktnou adresou pre samostatnú komunikáciu so študentmi a pre vlastnú administratívnu činnosť.

  Článok 2
  POSLANIE ETICKEJ KOMISIE ŠTUDENTOV

  1. Činnosť etickej komisie študentov nie je právne záväzná. Chápe sa ako činnosť, ktorá napomáha riešiť podnety a presadzovať etické požiadavky na akademickej pôde.
  2. Základný rámec etických požiadaviek je vyjadrený v kódexe, ktorý navrhuje etická komisia študentov a schvaľuje Akademický senát Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej len „akademický senát"). Poslanie etickej komisie študentov bližšie špecifikuje čl. 6 tohto štatútu.

  Článok 3
  ZLOŽENIE A PODMIENKY ČLENSTVA V ETICKEJ KOMISII ŠTUDENTOV

  1. Etická komisia študentov je zložená zo zástupcov študentov všetkých stupňov a foriem štúdia (bakalárske, magisterské/inžinierske, doktorandské; denné, externé) a jednotlivých fakúlt univerzity. Členstvo v etickej komisii študentov je čestné a nezastupiteľné.
  2. Členov etickej komisie študentov navrhuje študentská časť akademického senátu, schvaľuje a odvoláva akademický senát a vymenúva rektor. Kandidát na člena etickej komisie študentov spravidla nie je študentom prvého roku bakalárskeho štúdia na univerzite.
  3. Funkčné obdobie členov komisie je dvojročné.
  4. Podmienky členstva sú:
  • písomný súhlas navrhovanej osoby s vymenovaním za člena etickej komisie študentov;
  • písomný súhlas so zverejnením informácie o členstve v etickej komisii študentov obsahujúcej meno a priezvisko študenta, fakultu, stupeň a formu štúdia;
  • písomný záväzok mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach dôverného charakteru súvisiacich s členstvom v etickej komisii študentov;
  • písomný záväzok oznámiť všetky skutočnosti, ktoré by viedli ku konfliktu záujmov vo vzťahu k členstvu v etickej komisii študentov alebo vo vzťahu ku konkrétnemu prípadu prerokúvanému etickou komisiou študentov;
  • etická senzibilita a angažovanosť pre prácu v etickej komisii študentov.

        5. Členstvo v etickej komisii študentov zaniká:

  • uplynutím funkčného obdobia člena,
  • písomným vzdaním sa členstva,
  • odvolaním člena na návrh predsedu etickej komisie študentov,
  • skončením štúdia na univerzite alebo smrťou.

  Člen etickej komisie študentov, ktorý nie je študentom doktorandského študijného programu, môže pred riadnym skončením štúdia písomne požiadať predsedu akademického senátu o pozastavenie členstva v etickej komisii študentov. Členstvo sa pozastaví odo dňa nasledujúceho po dni riadneho skončenia jeho štúdia. Členstvo sa obnoví dňom jeho opätovného zápisu na štúdium na fakulte, ktorú v etickej komisii študentov zastupoval. Členstvo môže byť pozastavené najviac na 6 mesiacov. Člen, ktorý má pozastavené členstvo, sa považuje za neprítomného na zasadnutí etickej komisie študentov.

  Článok 4
  PREDSEDA A TAJOMNÍK

  1. Predsedu etickej komisie študentov volia členovia etickej komisie študentov zo svojich radov. Predsedu etickej komisie študentov na návrh členov etickej komisie študentov vymenúva rektor.
  2. Tajomníka etickej komisie študentov schvaľujú a odvolávajú členovia etickej komisie študentov. Tajomník spravidla nie je členom etickej komisie študentov a je viazaný mlčanlivosťou podľa čl. 3 ods. 4 písm. c) tohto štatútu.
  3. Funkčné obdobie predsedu a tajomníka je dvojročné.
  4. Funkčné obdobie predsedu etickej komisie študentov zaniká uplynutím funkčného obdobia predsedu, skončením jeho členstva v etickej komisii študentov podľa čl. 3 ods. 5 tohto štatútu, písomným vzdaním sa funkcie predsedu, odvolaním predsedu dvojtretinovou väčšinou členov etickej komisie študentov alebo rektorom.
  5. Predseda etickej komisie študentov zvoláva a riadi zasadnutia etickej komisie študentov, zabezpečuje súčinnosť s orgánmi univerzity a zastupuje etickú komisiu študentov navonok.
  6. Tajomník etickej komisie študentov vyhotovuje zápisnice zo zasadnutí etickej komisie študentov, prijíma a eviduje podnety a sťažnosti, pripravuje podklady na zasadnutia, vedie agendu etickej komisie študentov a zabezpečuje oficiálnu komunikáciu etickej komisie študentov s vedením univerzity a osobami, ktoré sú zastúpené v predmetnej činnosti etickej komisie študentov.

  Článok 5
  PODMIENKY ČINNOSTI ETICKEJ KOMISIE ŠTUDENTOV

  1. Univerzita priestorovo a technicko-administratívne umožňuje činnosť etickej komisie študentov.
  2. Rektor, prorektori a vedúci zamestnanci univerzity úzko spolupracujú s predstaviteľmi etickej komisie študentov s cieľom spoločne riešiť etické problémy.

  Článok 6
  ČINNOSŤ ETICKEJ KOMISIE ŠTUDENTOV

  1. Etická komisia študentov vyvíja aktívnu etickú politiku tým, že:
  • vystupuje ako partner etickej komisie zamestnancov so samostatnou rozhodovacou právomocou;
  • prijíma podnety študentov na porušenie kódexu a neetické správanie a rieši konkrétne prípady;
  • úzko spolupracuje s vedením univerzity, akademickým senátom a etickou komisiou zamestnancov s cieľom jednotného vytvárania morálnej reputácie a dobrého mena univerzity, pravidelne informuje o svojej činnosti etickú komisiu zamestnancov, ktorá činnosť etickej komisie študentov metodicky usmerňuje;
  • poskytuje konzultácie pre študentov a skupiny študentov v oblasti eticky prijateľného správania a posudzovania etických požiadaviek;
  • prijíma podnety na zlepšenie a zvyšovanie etickej kultúry na univerzite, predkladá návrhy na zmeny obsahu kódexu v závislosti od aktuálnych problémov a požiadaviek na univerzite;
  • vyvíja aktivity pri objasňovaní poslania kódexu. O svojich návrhoch a zámeroch informuje vedenie univerzity a akademický senát a presadzuje ich ako nástroje implementácie etiky a spôsob predchádzania neetickému správaniu na univerzite.

   

  2. Etická komisia študentov zasadá spravidla každé dva mesiace, minimálne však štyrikrát počas akademického roka. Predseda alebo tajomník etickej komisie študentov vždy informuje o termíne a programe nasledujúceho zasadnutia predsedu etickej komisie zamestnancov.

  3. Etická komisia študentov môže požiadať rektora, predsedu akademického senátu alebo predsedu etickej komisie zamestnancov o spoluprácu pri prerokúvaní závažných problémov etického charakteru, ako aj pri presadzovaní etických postupov a etických zámerov na univerzite a prizvať ich na zasadnutie.
  4. Plán činnosti a aktuálny predmet rokovania etickej komisie študentov je primerane zverejňovaný v súlade so zásadou dôvernosti etickej komisie študentov.
  5. Prostredníctvom etickej komisie zamestnancov a etickej komisie študentov môže rektor iniciovať vznik spoločných špecializovaných komisií, ktoré budú spolupracovať pri riešení konkrétnych etických problémov.
  6. Etická komisia študentov raz ročne podáva rektorovi a akademickému senátu správu o svojej činnosti, ktorá je súčasťou správy o činnosti etickej komisie zamestnancov.

  Článok 7
  ROKOVACÍ PORIADOKETICKEJ KOMISIE ŠTUDENTOV

  1. Etická komisia študentov je uznášaniaschopná, ak sú prítomné minimálne dve tretiny všetkých jej členov. Rozhodnutia, resp. stanoviská etickej komisie študentov sa schvaľujú dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých jej členov.
  2. Zo zasadnutia etickej komisie študentov sa vyhotovuje zápisnica, ktorej súčasťou je prezenčná listina.
  3. Rokovanie, zápisnice a všetky materiály spojené s činnosťou etickej komisie študentov, s výnimkou vyhlásení, stanovísk, záverov a dokumentov určených na zverejnenie, sú dôverné.
  4. Zasadnutie etickej komisie študentov je riadne alebo mimoriadne. Riadne zasadnutie zvoláva jej predseda v súlade s čl. 6 ods. 2 tohto štatútu. Mimoriadne zasadnutie zvolá predseda v prípade naliehavej potreby na žiadosť rektora alebo minimálne dvoch tretín členov etickej komisie študentov. Zasadnutie Etickej komisie študentov je neverejné.
  5. V odôvodnených prípadoch môže predseda Etickej komisie študentov prizvať ďalších účastníkov zasadnutia bez ich práva hlasovať.
  6. Neúčasť člena etickej komisie študentov na zasadnutí musí byť riadne ospravedlnená. Neospravedlnená alebo dlhodobá neúčasť (viac ako polovica zasadnutí v akademickom roku) na zasadnutiach etickej komisie študentov sa bude posudzovať ako nezáujem o členstvo a bude sa iniciovať náhrada člena podľa zásady reprezentatívnosti a postupov určených pre voľbu člena etickej komisie študentov.
  7. Pri posudzovaní podnetov na riešenie etickou komisiou študentov sa odporúča tento postup:
  • Etická komisia študentov prijíma podnety a návrhy na riešenia v písomnej podobe, podpísané navrhovateľom (navrhovateľmi) s uvedením, či chce navrhovateľ zostať v anonymite. Etická komisia študentov musí rešpektovať inštitút anonymity.
  • Podnety bez uvedenia mena navrhovateľa nebudú predmetom rokovania a budú len založené ako dôverné informácie. Etická komisia študentov môže prizvať autora podnetu alebo námetu na zasadnutie, aby doplnil a spresnil podnet.
  • Autor podnetu, aj ak je pozvaný, nemusí sa zúčastniť rokovania etickej komisie študentov. Vtedy je jeho písomná sťažnosť posudzovaná v intenciách podaného podnetu.
  • Etická komisia študentov sa bude snažiť vždy dospieť na svojom zasadnutí k záveru, či došlo alebo nedošlo k porušeniu zásad kódexu.
  • Študent, na ktorého bol podaný podnet pre porušenie zásad kódexu, musí byť o charaktere sťažnosti informovaný, je prizvaný na zasadnutie a má právo vyjadriť sa k predmetnej sťažnosti.
  • Etická komisia študentov posúdi sťažnosť s hodnotením: nepatrné, mierne porušenie alebo závažné porušenie kódexu. Stupeň porušenia oznámi do dvoch týždňov od prijatia rozhodnutia prorektorovi pre pedagogickú činnosť.
  • Námety študentov na etické riešenia bude etická komisia študentov posudzovať v intenciách zámerov a možností univerzity, ako aj ich etickej závažnosti.
  • O záveroch budú navrhovatelia informovaní do dvoch týždňov od prerokovania etickou komisiou študentov.
  • Etická komisia študentov môže odmietnuť prerokovanie sťažností a podnetov, ktoré majú vulgárny, neadresný a ideologický charakter, urážajú dôstojnosť človeka alebo diskreditujú univerzitu.
  • Etická komisia študentov môže požadovať od osôb, ktoré sa mierne morálne previnili, aby sa verejne (v prípade, že ide o dotknutie širšej komunity) alebo osobne (v prípade jednej dotknutej osoby) ospravedlnili v prítomnosti aspoň jedného člena etickej komisie študentov. Tento akt bude zaznamenaný ako prejav uznania morálneho pochybenia, forma morálneho zmierenia, a tiež ako ochota riešiť problém etickou cestou. Tento akt bude uvedený v zápisnici etickej komisie študentov, ako aj v ročnej správe o činnosti etickej komisie študentov.
  • Etická komisia študentov môže zverejňovať potrebné informácie na internetovom portáli univerzity. Súčasťou môžu byť prípady (modelové situácie) mierneho alebo závažného porušenia kódexu.

  Článok 8
  DOKUMENTÁCIA A ARCHIVÁCIA

  1. Za vedenie archívu etickej komisie študentov zodpovedá tajomník etickej komisie študentov.
  2. Písomnosti sa uchovávajú počas piatich rokov, pričom sa postupuje v zmysle registratúrneho poriadku univerzity. Vždy ku koncu kalendárneho roku sa odovzdávajú do archívu etickej komisie zamestnancov.
  3. Etická komisia študentov uchováva najmä tieto dokumenty: Štatút etickej komisie študentov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, zloženie etickej komisie študentov so súhlasnými stanoviskami jej členov podľa čl. 3 ods. 4 písm. a) až d) tohto štatútu, všetky predložené dokumenty na prerokovanie v etickej komisii študentov, zápisnice zo zasadnutí etickej komisie študentov so závermi a stanoviskami, príslušné vyhlášky a zákony, desať výtlačkov Etického kódexu študenta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, jeden exemplár v digitálnej podobe, plán práce etickej komisie študentov, dôležité materiály odsúhlasené etickou komisiou študentov, zoznam kontaktných adries členov etickej komisie študentov, vstupné heslá na webovú stránku, evidenciu prijatej a odoslanej pošty.

  Článok 9
  PLATNOSŤ ŠTATÚTU ETICKEJ KOMISIE ŠTUDENTOV

  1. Štatút etickej komisie študentov nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia Akademickým senátom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
  2. Štatút etickej komisie študentov bol schválený dňa 24. novembra 2014.

  doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. RNDr. Miroslav Hužvár, PhD.
  rektor UMB predseda Akademického senátu UMB