Oznamy Etickej komisie zamestnanca UMB

Vyhlásenie Etickej komisie UMB

 

Univerzita je priestor pre slobodné a tvorivé myslenie. Silou svojej kultúrnej tradície a vplyvu garantuje spoločnosti najvyššie intelektuálne a morálne hodnoty, v duchu ktorých vzdeláva mladých ľudí a súčasne ich pripravuje pre zodpovedný život v spoločnosti. Bez ohľadu na zložitosť spoločenskej situácie sa akademické prostredie usiluje kultivovať nielen vedomie ale aj svedomie svojich budúcich absolventov, rozvíjať ich profesionálnu, osobnostnú a morálnu kompetentnosť zohľadňujúc základné hodnoty humanizmu, spravodlivosti, demokracie a rešpektovania hodnôt, práv a dôstojnosti ľudskej bytosti. Zároveň sa týmto úsilím jednoznačne dištancuje od akýchkoľvek aktivít, iniciatív a prejavov intolerancie, extrémizmu a neznášanlivosti, ktoré svojimi dôsledkami narúšajú akademické prostredie a zároveň ohrozujú zdravú spoločenskú klímu. V duchu týchto kultúrnych hodnôt a štandardov modernej spoločnosti vytvára a permanentne skvalitňuje úroveň svojej univerzitnej etickej kultúry, ktorú vo svojej reprezentatívnej podobe stelesňujú etické kódexy zamestnancov a študentov UMB.  

 

Rámcový plán práce Etickej komisie UMB na rok 2018

 

Podľa štatútu a rokovacieho poriadku Etickej komisie UMB sa jej riadne zasadnutie má konať raz za dva mesiace. Prioritne budú riešené podnety a žiadosti od zamestnancov ako aj námety na skvalitňovanie etického prostredia na UMB. Navrhovaný plán práce nie je záväzný a slúži skôr ako návrh na  dialóg a riešenie etických zámerov na našej univerzite. Uvítame neformálne, konštruktívne a otvorené stanoviská, ktoré by zároveň reflektovali problémové situácie na univerzite a jej jednotlivých pracoviskách. Našimi závermi a námetmi máme záujem poskytnúť vedeniu univerzity etické stanoviská k podnetom zamestnancov, podporovať etickú politiku univerzity ako aj  ponúkať etické hodnotenia a štandardy správania sa v univerzitnom prostredí. Zároveň  budem zamestnancom zabezpečovať etickú garanciu v rôznych situáciách, ktoré sú morálne citlivé v rôznych problémových situáciách. Predpokladaný čas rokovania – 1 hod.

 

Dátum/hodina

Predmet rokovania

Miesto konania

22. 02. 2018 / 14,00

 • Informácie z kolégia, grémia a AS UMB.
 • Prerokovanie  plánu práce na rok 2018
 • Rôzne

Zasadačka č. 2 rektorát UMB

26. 04. 2018 / 14,00

 • Spolupráca s Etickou komisiou študentov UMB    
 • Rôzne

Zasadačka č. 2 rektorát UMB

28. 06. 2018 / 14,00

 • Komunikačná platforma EK UMB (aktualizácia, návrhy) 
 • Rôzne

Zasadačka č. 2 rektorát UMB

27. 09. 2018 / 14,00

 • Etický kódex UMB (účinnosť, hodnotenie, návrhy na doplnenie)
 • Rôzne

Zasadačka č. 2 rektorát UMB

25. 10. 2018 / 14,00

 • Implementácia etických štandardov do vedeckej praxe na UMB   
 • Rôzne

Zasadačka č. 2 rektorát UMB

13. 12. 2018 / 14,00

 • Hodnotenie činnosti a práca EK UMB v ďalšom funkčnom období  
 • Rôzne

 

Zasadačka č. 2 rektorát UMB

 

V Banskej Bystrici 1. 1. 2018

 Prof. PhDr. Pavel Fobel, PhD.      

Predseda Etickej komisie UMB

Plán práce etickej komisie UMB na rok 2018

Plán práce EK UMB zamestancov na rok 2018.pdf (197 KB)