Oznamy Etickej komisie zamestnanca UMB

Vyhlásenie Etickej komisie UMB

 

Univerzita je priestor pre slobodné a tvorivé myslenie. Silou svojej kultúrnej tradície a vplyvu garantuje spoločnosti najvyššie intelektuálne a morálne hodnoty, v duchu ktorých vzdeláva mladých ľudí a súčasne ich pripravuje pre zodpovedný život v spoločnosti. Bez ohľadu na zložitosť spoločenskej situácie sa akademické prostredie usiluje kultivovať nielen vedomie ale aj svedomie svojich budúcich absolventov, rozvíjať ich profesionálnu, osobnostnú a morálnu kompetentnosť zohľadňujúc základné hodnoty humanizmu, spravodlivosti, demokracie a rešpektovania hodnôt, práv a dôstojnosti ľudskej bytosti. Zároveň sa týmto úsilím jednoznačne dištancuje od akýchkoľvek aktivít, iniciatív a prejavov intolerancie, extrémizmu a neznášanlivosti, ktoré svojimi dôsledkami narúšajú akademické prostredie a zároveň ohrozujú zdravú spoločenskú klímu. V duchu týchto kultúrnych hodnôt a štandardov modernej spoločnosti vytvára a permanentne skvalitňuje úroveň svojej univerzitnej etickej kultúry, ktorú vo svojej reprezentatívnej podobe stelesňujú etické kódexy zamestnancov a študentov UMB.