Návod ohlasovania etických problémov

Kontakt, oznamovanie a riešenie problémov (whistleblowing)

1. Študent dáva podnet na porušenie akademickej etiky bezprostredne členovi etickej komisie študentov UMB.
2. Vysokoškolský učiteľ alebo nepedagogický zamestnanec, ktorý má podozrenie, že študent porušil pravidlá akademickej etiky, môže prekonzultovať takýto prípad so zástupcom etickej komisie zamestnancov UMB a v prípade odporúčania oficiálne predloží písomný podnet na takého študenta etickej komisii zamestnancov UMB, ako aj etickej komisii študentov UMB. Súčasťou podnetu by mal byť dôkazový materiál.
3. Študent má právo odvolať sa proti záverom etickej komisie študentov UMB do 10 dní od doručenia stanoviska. Následne prorektor pre pedagogickú činnosť posúdi odvolanie a jeho záverečné stanovisko bude vnímané ako konečné.