Metodický postup etickej komisie zamestnancov UMB pri podaní žiadosti o etické stanovisko k výskumným projektom

Etické stanovisko bude etickou komisiou UMB vystavené:

 

  • na základe oficiálnej žiadosti o takéto stanovisko s uvedením presnej predmetnej požiadavky;

  • predložením doplňujúcich informácií o vedeckom projekte, predkladaných k Žiadosti  o vydanie etického stanoviska EK UMB (viď príloha k Žiadosti o vydanie etického stanoviska EK UMB);

  • žiadosť predkladá zástupca EK UMB za príslušnú fakultu;

  • etickým stanoviskom sa EK UMB zaväzuje garantovať etickú kredibilitu projektu a riešiteľov počas celého obdobia riešenia projektu. Preto je nutné realizovať aj etický dohľad nad výskumným projektom žiadateľa počas jeho realizácie s tým, že po ukončení projektu podá zodpovedný zástupca EK UMB informáciu, ako boli tieto podmienky naplnené a či nedošlo k etickým zlyhaniam. Informácia bude zaznamenaná v zápisnici na najbližšom zasadnutí EK UMB formou uznesenia o ukončení etického dohľadu nad daným výskumným projektom.

 

Doplňujúce informácie o vedeckom projekte, predkladané k Žiadosti o vydanie etického stanoviska EK UMB

Príloha k žiadosti o súhlasné stanovisko EK UMB.docx (14 KB)