Metodický postup etickej komisie zamestnancov UMB pri podaní žiadosti o etické stanovisko k výskumným projektom

Metodický postup etickej komisie zamestnancov UMB
pri podaní žiadosti o etické stanovisko k výskumným projektom

Etické stanovisko bude etickou komisiou UMB vystavené:

  1. na základe oficiálnej žiadosti o takéto stanovisko s uvedením presnej predmetnej požiadavky;
  2. predložením minimálne rámcového projektu a personálnej skladby výskumného tímu, ktorého sa žiadosť dotýka;
  3. žiadosť predkladá etickej komisii UMB zástupca etickej komisie UMB za príslušnú fakultu;
  4. etickým stanoviskom sa etická komisia zaväzuje garantovať etickú kredibilitu projektu a riešiteľov počas celého obdobia riešenia projektu. Preto je nutné realizovať aj etický dohľad nad výskumným projektom žiadateľa počas jeho realizácie s tým, že po ukončení projektu podá zodpovedný zástupca etickej komisie informáciu, ako boli tieto podmienky naplnené a či nedošlo k etickým zlyhaniam. Informácia bude zaznamenaná v zápisnici na najbližšom zasadnutí etickej komisie formou uznesenia o ukončení etického dohľadu nad daným výskumným projektom.