Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Etický kódex zamestnanca Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

PREDSLOV

 •  Prečo práve etika? Etika na akademickej pôde?
 • Etika je všade tam, kde je človek. Etika je o človeku a pre človeka.
 • Keď ju nachádzame, prijímame to pozitívne, keď jej niet, pociťujeme to negatívne.
 • Etika neprikazuje, nenariaďuje. Etika odporúča. Odporúča a napovedá, ako a prečo konať zodpovedne, čestne, spravodlivo, s úctou k iným, ale aj k sebe samému.
 • My zamestnanci Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa preto riadime etickými hodnotami a požiadavkami, ktoré vyplývajú z tohto etického kódexu.

PREAMBULA

Etický kódex zamestnanca Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici vyjadruje ašpiráciu nás zamestnancov podporovať humánne hodnoty a vytvárať dôstojné akademické prostredie, v ktorom sa morálne a odborne profilujú mladí ľudia pre 21. storočie.

Akademický étos chceme rozvíjať v súlade s medzinárodnými akademickými štandardmi a dobrými akademickými mravmi. Budeme podporovať správanie, ktoré vedie k integrite, budovaniu dobrého mena univerzity doma aj v zahraničí a napĺňa víziu stať sa prestížnou vzdelávacou inštitúciou nielen na Slovensku, ale aj v medzinárodnom kontexte.

Svoj etický profil a organizačnú kultúru budeme rozvíjať na humánnom, vzdelávacom a intelektuálnom úsilí, ktoré stelesňoval Matej Bel, ako aj na popredných hodnotách a vzoroch vzdelávania minulosti, ktoré integrujú vysoké morálne cnosti a odborné kvality.

POSLANIE

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici ako súčasť európskeho vzdelávacieho a výskumného priestoru prispieva poskytovaním kvalitného vysokoškolského vzdelávania, širokospektrálneho ďalšieho vzdelávania podľa potrieb praxe a rozvíjaním nového poznania tvorivým vedeckým a umeleckým bádaním k rozvoju vzdelaných, mravných, autentických a spoločensky zodpovedných osobností a tým k vybudovaniu učiacej sa spoločnosti.

VÍZIA

My zamestnanci Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa budeme aj naďalej svojím morálnym konaním, prácou a excelentnosťou vo vzdelávaní a výskume, v športovej a umeleckej prezentácii usilovať o potvrdenie univerzity ako lídra vo vzdelávaní regiónu stredného Slovenska.
My zamestnanci Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa zaväzujeme aktívne podieľať sa na tom, aby naša univerzita bola vnímaná ako silná národná univerzita medzinárodného významu.

HODNOTY

Etické hodnoty usmerňujú správne rozhodovanie a morálne konanie. Sú neoddeliteľnou súčasťou našej práce na akademickej pôde a vyjadrujú náš životný postoj.My zamestnanci Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa hlásime k týmto etickým hodnotám:

 • tradícii,
 • akademickej slobode,
 • zodpovednosti,
 • zákonnosti,
 • spravodlivosti,
 • dôvere,
 • akademickej excelentnosti,
 • dobrému menu.

TRADÍCIA

vyjadruje nadväznosť a úctu k hodnotovo-morálnemu, vedeckému a vzdelávaciemu odkazu Mateja Bela, ako aj k súčasným morálnym vzorom, ktoré výrazne prispeli k rozvoju Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

 • Zamestnanec neznevažuje morálnu autoritu osobností, na ktorých je založená akademická minulosť univerzity.
 • Lojálny zamestnanec preukazuje vysoký stupeň spolupatričnosti a aktívne sa zúčastňuje univerzitného života. Ochraňuje záujmy univerzity a koná v jej prospech, je tolerantný, solidárny, slušný a aktívne vstupuje do riešenia konfliktov.

AKADEMICKÁ SLOBODA

znamená ochranu a presadzovanie slobody myslenia a tvorivosti vo vzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti v intencii humánneho rozvoja človeka.

 • Zamestnanec rešpektuje základné práva a slobody všetkých ostatných zamestnancov a študentov bez ohľadu na ich pracovné a funkčné zaradenie.
 • Sloboda vedeckého výskumu sa spája s vedomím zodpovednosti za jeho kvalitu a morálnu akceptovateľnosť, ale aj s vedomím jeho možných pozitívnych a negatívnych dôsledkov.
 • Sloboda výučby spočíva v otvorenosti rôznym vedeckým názorom, vedeckým a výskumným metódam a umeleckým smerom.

ZODPOVEDNOSŤ


chápeme ako uvedomelý prístup k plneniu pracovných, vedeckých a výskumných povinností, ako aj záväzkov k Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, k spoločnosti a voči sebe navzájom.

 • Zamestnanec Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pristupuje k svojim pracovným povinnostiam čestne a zodpovedne, dodržuje univerzitné predpisy a inštitucionálne nariadenia, podporuje cnostné profesionálne konanie a preukazuje úctu k pracovným výkonom, ktoré vytvárajú dobré meno univerzity.
 • Pedagogický pracovník je zodpovedný za kvalitu výučby študentov a výchovy mladých vedeckých pracovníkov a prispôsobuje ich aktuálnym výsledkom vedeckého poznania.
 • Pedagogický a vedeckovýskumný pracovník nesie zodpovednosť za kvalitu a hodnovernosť výsledkov výskumnej a vývojovej činnosti.
 • Zamestnanec Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici zodpovedne reprezentuje univerzitu na verejnosti v národnom a medzinárodnom kontexte.
 • Zverené duchovné, materiálne a finančné prostriedky zamestnanec Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici nezneužíva na účely vlastného obohacovania ani na poškodzovanie verejného záujmu a záujmu univerzity.

ZÁKONNOSŤ

 • Pedagogický a vedeckovýskumný pracovník nesie zodpovednosť za kvalitu a hodnovernosť výsledkov výskumnej a vývojovej činnosti.
 • Zamestnanec univerzity si sústavne osvojuje zákony, nariadenia a normy, ktoré sa vzťahujú k jeho pracovnej a profesijnej činnosti, a zosúlaďuje ich so svojím etickým konaním.
 • Výsledky získané vo vedeckej, výskumnej alebo inej činnosti, ktoré vznikli na pôde univerzity, zamestnanec univerzity chráni pred zneužitím a neposkytne ich tretím osobám bez náležitej ochrany duševného, ako aj hmotného vlastníctva. Poskytovanie týchto výsledkov tretím osobám alebo iným inštitúciám s cieľom osobného prospechu sa považuje za neetické.
 • Zamestnanec univerzity oznamuje neetické konanie etickej komisii Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a napomáha jeho riešenie.

SPRAVODLIVOSŤ

chápeme ako rovnosť príležitostí v prístupe k zamestnaniu a vzdelávaniu.

 • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici zabezpečí rovnosť príležitostí pri uchádzaní sa o zamestnanie, ako aj v prístupe k vzdelaniu. V tomto procese uplatní zásadu objektivity a transparentnosti.
 • Pedagogický pracovník posudzuje a hodnotí študentov spravodlivo a každému študentovi poskytuje rovnakú príležitosť vyniknúť.

DÔVERA

znamená uplatňovanie tolerancie a ohľaduplnosti, ako aj povzbudzovanie vynikajúcich výsledkov.

 • Zamestnanec Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici vyjadruje úctu, pozitívny vzťah k prospešnému konaniu zamestnancov, preukazuje uznanie k práci, profesionálnemu konaniu a odbornosti kolegov.
 • Zodpovedný zamestnanec, ktorý má oficiálny prístup k dôverným informáciám, údajom a dokumentom univerzity, zachováva dôverný charakter týchto informácií s cieľom ochrániť integritu každého zamestnanca. Zamestnanec rešpektuje právo na súkromie a zachovanie dôverných informácií aj vo verbálnej komunikácii.
 • Zamestnanec berie ohľad aj na súkromie študentov. Informácie o nich poskytuje v súlade so zákonom a organizačnými normami univerzity.

AKADEMICKÁ EXCELENTNOSŤ

znamená budovanie kvalitných pracovísk, tímov a elitných výskumných centier.

 • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici sa zaväzuje utvárať kvalitné výskumné centrá a pracoviská, rešpektujúce spoločenské potreby a zásady etiky vedy a výskumu.
 • Pedagogický a vedeckovýskumný pracovník je intolerantný k všetkým prejavom plagiátorstva a neetickým vedeckým praktikám.
 • Pedagogický pracovník sa snaží prispievať ku kvalite svojich pracovísk výskumným zámerom, výučbou a svojím pracovným výkonom.

DOBRÉ MENO

znamená prispievať svojou činnosťou, korektným, čestným a svedomitým správaním k upevňovaniu vážnosti Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici doma i v zahraničí.

 • Zamestnanec koná nielen ako súkromná osoba, ale aj ako reprezentant Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Na pôde univerzity i na verejnosti dbá o jej dobré meno tým, že ho nezneužíva na svoj osobný prospech.
 • Zamestnanec svojou prácou a profesionálnym vystupovaním pred kolegami, študentmi a verejnosťou doma aj v zahraničí neodôvodnene neznevažuje ostatných zamestnancov univerzity.
 • Zamestnanec podporuje dobré meno kvalitnými pracovnými výkonmi tak, aby zvyšovali spoločenskú prestíž a morálnu reputáciu univerzity.

ETICKÁ KOMISIA

 • Na posúdenie a prerokovanie prípadov porušenia Etického kódexu zamestnanca Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa ustanovuje etická komisia Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorá je nezávislým expertným a konzultačným orgánom rektora univerzity.
 • Zloženie etickej komisie a jej činnosť stanovuje Štatút etickej komisie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici schválený Akademickým senátom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

PLATNOSŤ ETICKÉHO KÓDEXU

 

 • Etický kódex zamestnanca Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia Akademickým senátom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici