Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Univerzita - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Etický kódex zamestnanca Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

PREDSLOV

PREAMBULA

Etický kódex zamestnanca Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici vyjadruje ašpiráciu nás zamestnancov podporovať humánne hodnoty a vytvárať dôstojné akademické prostredie, v ktorom sa morálne a odborne profilujú mladí ľudia pre 21. storočie.

Akademický étos chceme rozvíjať v súlade s medzinárodnými akademickými štandardmi a dobrými akademickými mravmi. Budeme podporovať správanie, ktoré vedie k integrite, budovaniu dobrého mena univerzity doma aj v zahraničí a napĺňa víziu stať sa prestížnou vzdelávacou inštitúciou nielen na Slovensku, ale aj v medzinárodnom kontexte.

Svoj etický profil a organizačnú kultúru budeme rozvíjať na humánnom, vzdelávacom a intelektuálnom úsilí, ktoré stelesňoval Matej Bel, ako aj na popredných hodnotách a vzoroch vzdelávania minulosti, ktoré integrujú vysoké morálne cnosti a odborné kvality.

POSLANIE

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici ako súčasť európskeho vzdelávacieho a výskumného priestoru prispieva poskytovaním kvalitného vysokoškolského vzdelávania, širokospektrálneho ďalšieho vzdelávania podľa potrieb praxe a rozvíjaním nového poznania tvorivým vedeckým a umeleckým bádaním k rozvoju vzdelaných, mravných, autentických a spoločensky zodpovedných osobností a tým k vybudovaniu učiacej sa spoločnosti.

VÍZIA

My zamestnanci Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa budeme aj naďalej svojím morálnym konaním, prácou a excelentnosťou vo vzdelávaní a výskume, v športovej a umeleckej prezentácii usilovať o potvrdenie univerzity ako lídra vo vzdelávaní regiónu stredného Slovenska.
My zamestnanci Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa zaväzujeme aktívne podieľať sa na tom, aby naša univerzita bola vnímaná ako silná národná univerzita medzinárodného významu.

HODNOTY

Etické hodnoty usmerňujú správne rozhodovanie a morálne konanie. Sú neoddeliteľnou súčasťou našej práce na akademickej pôde a vyjadrujú náš životný postoj.My zamestnanci Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa hlásime k týmto etickým hodnotám:

TRADÍCIA

vyjadruje nadväznosť a úctu k hodnotovo-morálnemu, vedeckému a vzdelávaciemu odkazu Mateja Bela, ako aj k súčasným morálnym vzorom, ktoré výrazne prispeli k rozvoju Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

AKADEMICKÁ SLOBODA

znamená ochranu a presadzovanie slobody myslenia a tvorivosti vo vzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti v intencii humánneho rozvoja človeka.

ZODPOVEDNOSŤ


chápeme ako uvedomelý prístup k plneniu pracovných, vedeckých a výskumných povinností, ako aj záväzkov k Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, k spoločnosti a voči sebe navzájom.

ZÁKONNOSŤ

SPRAVODLIVOSŤ

chápeme ako rovnosť príležitostí v prístupe k zamestnaniu a vzdelávaniu.

DÔVERA

znamená uplatňovanie tolerancie a ohľaduplnosti, ako aj povzbudzovanie vynikajúcich výsledkov.

AKADEMICKÁ EXCELENTNOSŤ

znamená budovanie kvalitných pracovísk, tímov a elitných výskumných centier.

DOBRÉ MENO

znamená prispievať svojou činnosťou, korektným, čestným a svedomitým správaním k upevňovaniu vážnosti Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici doma i v zahraničí.

ETICKÁ KOMISIA

PLATNOSŤ ETICKÉHO KÓDEXU