Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Etický kódex zamestnanca Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

  PREDSLOV

  •  Prečo práve etika? Etika na akademickej pôde?
  • Etika je všade tam, kde je človek. Etika je o človeku a pre človeka.
  • Keď ju nachádzame, prijímame to pozitívne, keď jej niet, pociťujeme to negatívne.
  • Etika neprikazuje, nenariaďuje. Etika odporúča. Odporúča a napovedá, ako a prečo konať zodpovedne, čestne, spravodlivo, s úctou k iným, ale aj k sebe samému.
  • My zamestnanci Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa preto riadime etickými hodnotami a požiadavkami, ktoré vyplývajú z tohto etického kódexu.

  PREAMBULA

  Etický kódex zamestnanca Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici vyjadruje ašpiráciu nás zamestnancov podporovať humánne hodnoty a vytvárať dôstojné akademické prostredie, v ktorom sa morálne a odborne profilujú mladí ľudia pre 21. storočie.

  Akademický étos chceme rozvíjať v súlade s medzinárodnými akademickými štandardmi a dobrými akademickými mravmi. Budeme podporovať správanie, ktoré vedie k integrite, budovaniu dobrého mena univerzity doma aj v zahraničí a napĺňa víziu stať sa prestížnou vzdelávacou inštitúciou nielen na Slovensku, ale aj v medzinárodnom kontexte.

  Svoj etický profil a organizačnú kultúru budeme rozvíjať na humánnom, vzdelávacom a intelektuálnom úsilí, ktoré stelesňoval Matej Bel, ako aj na popredných hodnotách a vzoroch vzdelávania minulosti, ktoré integrujú vysoké morálne cnosti a odborné kvality.

  POSLANIE

  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici ako súčasť európskeho vzdelávacieho a výskumného priestoru prispieva poskytovaním kvalitného vysokoškolského vzdelávania, širokospektrálneho ďalšieho vzdelávania podľa potrieb praxe a rozvíjaním nového poznania tvorivým vedeckým a umeleckým bádaním k rozvoju vzdelaných, mravných, autentických a spoločensky zodpovedných osobností a tým k vybudovaniu učiacej sa spoločnosti.

  VÍZIA

  My zamestnanci Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa budeme aj naďalej svojím morálnym konaním, prácou a excelentnosťou vo vzdelávaní a výskume, v športovej a umeleckej prezentácii usilovať o potvrdenie univerzity ako lídra vo vzdelávaní regiónu stredného Slovenska.
  My zamestnanci Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa zaväzujeme aktívne podieľať sa na tom, aby naša univerzita bola vnímaná ako silná národná univerzita medzinárodného významu.

  HODNOTY

  Etické hodnoty usmerňujú správne rozhodovanie a morálne konanie. Sú neoddeliteľnou súčasťou našej práce na akademickej pôde a vyjadrujú náš životný postoj.My zamestnanci Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa hlásime k týmto etickým hodnotám:

  • tradícii,
  • akademickej slobode,
  • zodpovednosti,
  • zákonnosti,
  • spravodlivosti,
  • dôvere,
  • akademickej excelentnosti,
  • dobrému menu.

  TRADÍCIA

  vyjadruje nadväznosť a úctu k hodnotovo-morálnemu, vedeckému a vzdelávaciemu odkazu Mateja Bela, ako aj k súčasným morálnym vzorom, ktoré výrazne prispeli k rozvoju Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

  • Zamestnanec neznevažuje morálnu autoritu osobností, na ktorých je založená akademická minulosť univerzity.
  • Lojálny zamestnanec preukazuje vysoký stupeň spolupatričnosti a aktívne sa zúčastňuje univerzitného života. Ochraňuje záujmy univerzity a koná v jej prospech, je tolerantný, solidárny, slušný a aktívne vstupuje do riešenia konfliktov.

  AKADEMICKÁ SLOBODA

  znamená ochranu a presadzovanie slobody myslenia a tvorivosti vo vzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti v intencii humánneho rozvoja človeka.

  • Zamestnanec rešpektuje základné práva a slobody všetkých ostatných zamestnancov a študentov bez ohľadu na ich pracovné a funkčné zaradenie.
  • Sloboda vedeckého výskumu sa spája s vedomím zodpovednosti za jeho kvalitu a morálnu akceptovateľnosť, ale aj s vedomím jeho možných pozitívnych a negatívnych dôsledkov.
  • Sloboda výučby spočíva v otvorenosti rôznym vedeckým názorom, vedeckým a výskumným metódam a umeleckým smerom.

  ZODPOVEDNOSŤ


  chápeme ako uvedomelý prístup k plneniu pracovných, vedeckých a výskumných povinností, ako aj záväzkov k Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, k spoločnosti a voči sebe navzájom.

  • Zamestnanec Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pristupuje k svojim pracovným povinnostiam čestne a zodpovedne, dodržuje univerzitné predpisy a inštitucionálne nariadenia, podporuje cnostné profesionálne konanie a preukazuje úctu k pracovným výkonom, ktoré vytvárajú dobré meno univerzity.
  • Pedagogický pracovník je zodpovedný za kvalitu výučby študentov a výchovy mladých vedeckých pracovníkov a prispôsobuje ich aktuálnym výsledkom vedeckého poznania.
  • Pedagogický a vedeckovýskumný pracovník nesie zodpovednosť za kvalitu a hodnovernosť výsledkov výskumnej a vývojovej činnosti.
  • Zamestnanec Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici zodpovedne reprezentuje univerzitu na verejnosti v národnom a medzinárodnom kontexte.
  • Zverené duchovné, materiálne a finančné prostriedky zamestnanec Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici nezneužíva na účely vlastného obohacovania ani na poškodzovanie verejného záujmu a záujmu univerzity.

  ZÁKONNOSŤ

  • Pedagogický a vedeckovýskumný pracovník nesie zodpovednosť za kvalitu a hodnovernosť výsledkov výskumnej a vývojovej činnosti.
  • Zamestnanec univerzity si sústavne osvojuje zákony, nariadenia a normy, ktoré sa vzťahujú k jeho pracovnej a profesijnej činnosti, a zosúlaďuje ich so svojím etickým konaním.
  • Výsledky získané vo vedeckej, výskumnej alebo inej činnosti, ktoré vznikli na pôde univerzity, zamestnanec univerzity chráni pred zneužitím a neposkytne ich tretím osobám bez náležitej ochrany duševného, ako aj hmotného vlastníctva. Poskytovanie týchto výsledkov tretím osobám alebo iným inštitúciám s cieľom osobného prospechu sa považuje za neetické.
  • Zamestnanec univerzity oznamuje neetické konanie etickej komisii Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a napomáha jeho riešenie.

  SPRAVODLIVOSŤ

  chápeme ako rovnosť príležitostí v prístupe k zamestnaniu a vzdelávaniu.

  • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici zabezpečí rovnosť príležitostí pri uchádzaní sa o zamestnanie, ako aj v prístupe k vzdelaniu. V tomto procese uplatní zásadu objektivity a transparentnosti.
  • Pedagogický pracovník posudzuje a hodnotí študentov spravodlivo a každému študentovi poskytuje rovnakú príležitosť vyniknúť.

  DÔVERA

  znamená uplatňovanie tolerancie a ohľaduplnosti, ako aj povzbudzovanie vynikajúcich výsledkov.

  • Zamestnanec Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici vyjadruje úctu, pozitívny vzťah k prospešnému konaniu zamestnancov, preukazuje uznanie k práci, profesionálnemu konaniu a odbornosti kolegov.
  • Zodpovedný zamestnanec, ktorý má oficiálny prístup k dôverným informáciám, údajom a dokumentom univerzity, zachováva dôverný charakter týchto informácií s cieľom ochrániť integritu každého zamestnanca. Zamestnanec rešpektuje právo na súkromie a zachovanie dôverných informácií aj vo verbálnej komunikácii.
  • Zamestnanec berie ohľad aj na súkromie študentov. Informácie o nich poskytuje v súlade so zákonom a organizačnými normami univerzity.

  AKADEMICKÁ EXCELENTNOSŤ

  znamená budovanie kvalitných pracovísk, tímov a elitných výskumných centier.

  • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici sa zaväzuje utvárať kvalitné výskumné centrá a pracoviská, rešpektujúce spoločenské potreby a zásady etiky vedy a výskumu.
  • Pedagogický a vedeckovýskumný pracovník je intolerantný k všetkým prejavom plagiátorstva a neetickým vedeckým praktikám.
  • Pedagogický pracovník sa snaží prispievať ku kvalite svojich pracovísk výskumným zámerom, výučbou a svojím pracovným výkonom.

  DOBRÉ MENO

  znamená prispievať svojou činnosťou, korektným, čestným a svedomitým správaním k upevňovaniu vážnosti Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici doma i v zahraničí.

  • Zamestnanec koná nielen ako súkromná osoba, ale aj ako reprezentant Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Na pôde univerzity i na verejnosti dbá o jej dobré meno tým, že ho nezneužíva na svoj osobný prospech.
  • Zamestnanec svojou prácou a profesionálnym vystupovaním pred kolegami, študentmi a verejnosťou doma aj v zahraničí neodôvodnene neznevažuje ostatných zamestnancov univerzity.
  • Zamestnanec podporuje dobré meno kvalitnými pracovnými výkonmi tak, aby zvyšovali spoločenskú prestíž a morálnu reputáciu univerzity.

  ETICKÁ KOMISIA

  • Na posúdenie a prerokovanie prípadov porušenia Etického kódexu zamestnanca Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa ustanovuje etická komisia Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorá je nezávislým expertným a konzultačným orgánom rektora univerzity.
  • Zloženie etickej komisie a jej činnosť stanovuje Štatút etickej komisie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici schválený Akademickým senátom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

  PLATNOSŤ ETICKÉHO KÓDEXU

   

  • Etický kódex zamestnanca Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia Akademickým senátom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.