17. ročníku suťaže ČESKO-SLOVENSKEJ ŠVOČ 2016 V MATEMATIKE A INFORMATIKE

  • Študenti aj tento rok úspešne reprezentovali FPV UMB na 17. ročníku suťaže ČESKO-SLOVENSKEJ ŠVOČ 2016 V MATEMATIKE A INFORMATIKE, ktorá sa konala 25. - 27. mája 2016 na Fakultě strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně a na 4. ročníku Česko-Slovenskej ŠVK v didaktike informatiky, ktorá sa konala 3. júna 2016 na Katolíckej Univerzite v Ružomberku.

Miroslav Kováč
Implementácia algoritmu násobenia matíc na GPGPU s optimalizáciou prenosu údajov
3. miesto v sekcii I4 Aplikovaná informatika a softvérové inženýrství

Miroslav Výbošťok
Na intervale nekonečná ω-limitná množina s periodickým bodom implikuje podkovu: Priamy dôkaz
3. miesto v sekcii M1 + M2 Matematická analýza - teorie funkcí a prostory funkcí + teorie diferenciálních a integrálních rovnic

Mária Nedelová
Archimedovské mapy na neorientovateľných plochách a operácie na hypermapách
3. miesto v sekcii M6 Matematické struktury - teorie grafů a kombinatorika

Tomáš Adamják
Internetová učebnica Linuxu
čestné uznanie v sekcii Edukačný softvér