Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Na FPV UMB máme špičkový vedecký tím

Akreditačná komisia 2. – 4. apríla 2014 uznesením č. 76.9.1 odsúhlasila pilotný projekt pod názvom „Identifikácia špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku“. Na základe tejto výzvy predložili vysoké školy na posúdenie 77 návrhov. Proces hodnotenia návrhov na špičkové tímy pôsobiacich na vysokých školách v SR začal 16. októbra 2014. K návrhom sa vyjadrili stále pracovné skupiny akreditačnej komisie, ku ktorej oblasti výskumu navrhnuté tímy patrili. Pracovné skupiny vyhodnotili všetky podstatné údaje uvedené v návrhoch podľa kritérií (uverejnené na stránke www.akredkom.sk/index.pl?tmpl=spickove_timy). Na ich základe akreditačná komisia schválila predkladané návrhy a požiadala aj o vyjadrenie zahraničných expertov. Takto bolo akceptovaných 37 špičkových vedeckých tímov vysokých škôl.

V pilotnom projekte identifikácie špičkových vedeckých tímov vysokých škôl akreditačná komisia akceptovala približne polovicu návrhov, ktoré dostala z vysokých škôl. Konštatovala, že akceptované tímy publikovali aj práce, ktoré boli citované viac než päťstokrát, ba aj niekoľko tisíckrát. To sú práce, ktoré ovplyvňujú svetovú vedu. Tímy tiež prezentovali viaceré vynikajúce technické diela, patenty, diagnostické a liečebné postupy a pod. To, že máme na Slovensku tímy, ktoré sú špičkové aj v medzinárodnom kontexte a poskytujú vzdelávanie aj na FPV UMB, je podstatná výpoveď o našej kvalite štúdia pre súčasných študentov aj záujemcov o štúdium.

Je potešiteľné, že katedra matematiky na FPV UMB v Banskej Bystrici sa zaradila medzi popredné univerzitné pracoviská, ktoré majú špičkový vedecký tím „Akcie grúp a pologrúp v diskrétnej matematike a dynamických systémoch“ v oblasti výskumu č. 24. Matematika a štatistika, a má zloženie:


prof. RNDr. Roman Nedela, DrSc.,
prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DSc., DrSc.,
doc. RNDr. Vladimír Špitalský, PhD.,
doc. Mgr. Ján Karabáš, PhD.,
RNDr. Matúš Dirbák, PhD.


Kolegovia, ďakujeme za reprezentáciu FPV UMB v Banskej Bystrici.

Prečítajte si článok na spravodajskom portáli Bystrica 24 „Zoznámte sa so špičkovým vedeckým tímom UMB: Patrí medzi tie najlepšie na Slovensku!"

 

Na FPV UMB máme špičkový vedecký tím

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici