Rada kvality UMB

Poslanie Rady kvality UMB

Rada kvality UMB je odborným, poradným, iniciačným a koordinačným orgánom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v oblasti implementácie systémov manažérstva kvality. Primárne sa jej činnosť orientuje na systém manažérstva kvality podľa požiadaviek medzinárodnej normy ISO 9001:2008 a štandardov kvality uplatňovaných v univerzitnom vzdelávaní a v procese akreditácie študijných programov. Poslaním Rady je spolupracovať pri tvorbe, zavádzaní, udržiavaní a priebežnom zdokonaľovaní systému zabezpečenia kvality na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Rada kvality UMB je zriadená s cieľom zabezpečiť kompatibilitu systému riadenia UMB, všetkých jej organizačných jednotiek a vnútorných procesov s požiadavkami medzinárodnej normy ISO 9001:2008 a štandardov kvality uplatňovaných v univerzitnom vzdelávaní a v procese akreditácie študijných programov. 

 

Predseda:

prof. Ing. Ján Závadský, PhD.

prof. Ing. Ján Závadský, PhD.manažér vnútorného systému kvality

Telefón 052/426 2321E-mailjan.zavadsky@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektor pre pedagogickú činnosť, akreditáciu a vnútorný systém kvality

Člen a audítor kvality 

 

Ing. Andrea Danková, PhD.

Ing. Andrea Danková, PhD.vedúca kancelárie rektora

Telefón 048/446 1156   +421907525449E-mailandrea.dankova@umb.skPracoviskoRektorát / Úsek rektora

Tajomník a certifikovaný zástupca študentov pre vnútorný systém kvality

Ing. Lenka Veselovská, PhD.

Ing. Lenka Veselovská, PhD.odborný asistent s PhD.

Telefón 052/426 2324E-maillenka.veselovska@umb.skPracoviskoEkonomická fakulta / Inštitút manažérskych systémov EF

 

 

 

Členovia:

  • Ing. Ladislav Klement, PhD. Ekonomická fakulta UMB      
  • doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD. Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB      
  • doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD. Fakulta prírodných vied UMB      
  • doc. PhDr. Ivan Šuša, Ph.D. Filozofická fakulta UMB      
  • Mgr. Denisa Šukolová, PhD. Pedagogická fakulta UMB

  • JUDr. Zlatica Poláček Tureková, PhD. Právnická fakulta UMB