Systém kvality UMB

Jednou zo strategických orientácií Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici je dosahovanie kvality služieb, ktoré poskytuje verejná vysoká škola. Pred zavedením systému manažérstva kvality podľa požiadaviek normy ISO 9001:2008 bola Univerzita Mateja Bela zapojená do projektu LA7271-HCTA_C.1.3.1 Metodika CAF a príprava samohodnotenia – školenia pre MŠ SR, vysoké školy a univerzity.

Dňa 11. 6. 2009 sa uskutočnilo externé hodnotenie. Proces hodnotenia bol založený na metodike Spoločného systému hodnotenia kvality 2006 (Common Assessment Framewrok – model CAF). V roku 2010 bol vypracovaný a schválený projekt OPV-2009/1.2/01-SORO/ITMS-26110230021 Zvyšovanie kvality riadenia a vysokoškolského vzdelávania v podmienkach UMB.

Schválením projektu sa vytvorili podmienky na vznik organizačného útvaru zabezpečujúceho koordináciu všetkých aktivít spojených so zavádzaním, udržiavaním a zlepšovaním systému manažérstva kvality podľa požiadaviek normy ISO 9001:2008. Rada kvality UMB je stálou komisiou a poradným orgánom rektora UMB a zodpovedá za:

  1. implementáciu normalizovaného systému manažérstva kvality podľa požiadaviek medzinárodnej normy ISO 9001:2008;
  2. implementáciu systémov kvality, ktorých požiadavky sú definované nadriadenými národnými organizáciami, ako je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky;
  3. implementáciu požiadaviek na zabezpečovanie kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách;
  4. implementáciu nenormalizovaných systémov kvality, ktorých požiadavky sú definované medzinárodnými organizáciami, ako je Európska asociácia univerzít;
  5. udržiavanie a zlepšovanie systému manažérstva kvality;
  6. tvorbu vízie, poslania, stratégie a politiky kvality v rámci univerzity.

Tým participuje na plnení jej úloh v oblasti poskytovania vysokoškolského vzdelania a podpory tvorivej vedeckej činnosti pri plnom zabezpečení akademických práv a slobôd v duchu národných a všeľudských humanitných a demokratických tradícií.

V júni 2013 získala Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici certifikát systému manažérstva kvality podľa požiadaviek normy ISO 9001:2008 a potvrdila svoju schopnosť zavádzať, udržiavať a zlepšovať svoj systém kvality.