https://www.umb.sk/cms/handler.php
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Univerzita - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah

Prvá slovenská univerzita so značkou „HR Excellence in Research“

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici sa 5. decembra 2018 stala 1. slovenskou univerzitou a 429. inštitúciou v Európskej únii, ktorá získala značku „HR Excellence in Research“. Ocenenie udeľuje Európska komisia tým inštitúciám, ktoré sa zaviazali implementovať a dlhodobo dodržiavať 40 princípov „Európskej charty výskumných pracovníkov a Kódexu správania pre nábor výskumných pracovníkov” v rámci Stratégie ľudských zdrojov vo výskume (Human Resources Strategy for Researchers – HRS4R). Tento záväzok znamená začleniť zásady Charty a Kódexu do inštitucionálnych politík a stratégií manažmentu ľudských zdrojov s cieľom propagovať organizáciu ako pracovisko, ktoré  poskytuje tvorivým pracovníkom atraktívnu kariéru a kvalitné zamestnanecké a pracovné podmienky. Európska komisia podmieňuje získanie tejto značky s možnosťou uchádzania sa o financovanie v rámci európskych finančných programov (najmä Horizont 2020 a Horizont Európa).
 

Prihlásenie sa k stratégii HRS4R je dobrovoľné a je znakom transparentnosti, pretože umožňuje Európskej komisii aj verejnosti sledovať kroky, ktoré inštitúcia so značkou HR Excellence in Research” podniká v časovom slede dvoch a následne každých štyroch rokov. Univerzita Mateja Bela začala pracovať na stratégii HRS4R v januári 2017. V procese participovali všetky zložky university. Každá fakulta vypracovala podľa metodiky Európskej komisie tzv. Gap Analysis – t.j. analýzu silných a slabých stránok v oblasti manažovania ľudských zdrojov a následne vedenie UMB vypracovalo Akčný plán na 2 roky, ktorý sa univerzita  zaväzuje splniť (napr. inzerovanie všetkých voľných pozícií v anglickom jazyku na EURAXESS; príprava regulácií v súvislosti s open access / open science  - otvorený prístup/ otvorená veda; etika výskumu - zodpovedná veda a výskum; alebo rodové akčné plány).

Univerzita Mateja Bela prihlásením sa k HRS4R v novembri 2017 jasne deklarovala svoje odhodlanie pridať sa k európskym univerzitám, ktoré si ctia princípy podpory ich tvorivých zamestnancov, ako aj princípy etického prístupu vo všetkých univerzitných stratégiách a procesoch. 

 

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r#show_SLOVAKIA

 

Prvá slovenská univerzita so značkou „HR Excellence in Research“Prvá slovenská univerzita so značkou „HR Excellence in Research“