Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Prvá fáza projektu MC UMB úspešne zvládnutá

 "Národná agentúra priebežnú správu zhodnotila, porovnala so zámerom a plánovanými aktivitami a taktiež očakávanými výsledkami v rámci projektu. Správa je vypracovaná dostatočne a poskytuje národnej agentúre obraz o smerovaní Vášho projektu." Túto výbornú informáciu sme dostali už v nasledujúci pracovný deň po predložení správy do online systému národnej agentúry... 

Projekt "Sebaidentifikácia v multietnickom prostredí ako prostriedok etnickej tolerancie - JaSom" sa schválením priebežnej správy dostáva do svojej druhej polovice, ukončenie projektu je plánované na august 2022. Metodické centrum do projektu zahrnulo požiadavky a potreby krajanského prostredia tak, ako ich identifikovali odborní pracovníci aj spolupracovníci centra v posledných viac ako desiatich rokoch každoročnej aktívnej spolupráce s krajanskými organizáciami a slovenskými školami i centrami v zahraničí.

Výsledkom projektu bude interaktívny didaktický materiál s množstvom pomocných zdrojov a materiálov tak, aby si každé krajanské prostredie našlo v materiáli tú časť, ktorá práve tomuto prostrediu vyhovuje. Nezvyčajnou je práve tá myšlienka projektu, ktorá namiesto jednotnej učebnice siaha po databáze didaktických materiálov - týmto prístupom reflektujeme skutočnosť, že každé minoritné spoločenstvo má vlastné špecifické prostredie a podmienky z neho vyplývajúce, čo sa odráža aj na často výraznej odlišnosti vzdelávacích potrieb v jednotlivých prostrediach. Práve preto v minulosti využívaný princíp jednotných učebníc spôsoboval pedagógom v krajanských prostrediach problémy, alebo prinajmenšom v súčasnosti už nevyhovuje skutočným potrebám. V prvej práve ukončenej fáze projekt identifikoval vzdelávacie potreby v prostredí slovenských minorít partnerských krajín ako aj zdroje, ktoré budú využité pre prípravu didaktických materiálov. Dostávame sa do druhej časti projektu, v ktorej tieto materiály vytvoríme.

Hlavnou riešiteľkou projektu Metodického centra pre Slovákov žijúcich v zahraničí je jeho pracovníčka PhDr. Zuzana Drugová, riešiteľmi dvoch ďalších nosných tém sú Mgr. Katarína Mosnáková Bagľašová, externá spolupracovníčka MC UMB a Mgr.art. Martin Urban, PhD., z Katedry hudobnej kultúry PdF UMB. Garantmi tvorby didaktických materiálov sú doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD., a doc. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD. Ekonomickou manažérkou projektu je Ing. Zuzana Kvetková z Univerzitného centra pre medzinárodné projekty UMB.  Zahraničnými partnermi projektu sú Univerzita Nový Sad v Srbsku, Slovenské kultúrne centrum Našice v Chorvátsku a Teoretické lýceum Jozefa Kozáčeka v Bodonoši, v Rumunsku. Zahraniční partneri sú predstaviteľmi rôznych typov organizácií pôsobiacich v prostredí slovenskej minority v jednotlivých partnerských krajinách.

Všetkým spolupracovníkom projektu patrí veľká vďaka za ich aktívny prístup pri zvládnutí doterajších úloh projektu JaSom. Špeciálne poďakovanie patrí organizátorom a účastníkom výjazdových školiacich podujatí, ktoré sme napriek epidemiologickej situácii a z nej vyplývajúcich obmedzení absolvovali prezenčnou formou v auguste - októbri 2020 priamo v partnerských krajinách, čím sme dokázali zrealizovať všetky plánované aktivity prvej projektovej fázy bez obmedzení. 

Projekt "Sebaidentifikácia v multietnickom prostredí ako prostriedok etnickej tolerancie - JaSom" 2019-1-SK01-KA201 – 060682 bol schválený a je realizovaný v rámci dotačnej schémy ERASMUS+.

 

Prvá fáza projektu MC UMB úspešne zvládnutáPrvá fáza projektu MC UMB úspešne zvládnutáPrvá fáza projektu MC UMB úspešne zvládnutáPrvá fáza projektu MC UMB úspešne zvládnutáPrvá fáza projektu MC UMB úspešne zvládnutáPrvá fáza projektu MC UMB úspešne zvládnutáPrvá fáza projektu MC UMB úspešne zvládnutáPrvá fáza projektu MC UMB úspešne zvládnutáPrvá fáza projektu MC UMB úspešne zvládnutá

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici