Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Zasadnutie Vedeckej rady UMB

Vo štvrtok 3. mája 2018 sa konalo zasadnutie Vedeckej rady Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Súčasťou programu zasadnutia boli vymenúvacie konania za profesorov  doc. Paedr. Márie Pisoňovej, PhD. z Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a doc. Ing. Saleha Mothanu Obadiho, PhD. z Ekonomického ústavu SAV v Batislave. Po predstavení a prednáškach oboch kandidádov VR UMB v zmysle platnej legislatívy schválila návrh vymenovať doc. PaedDr. Máriu Pisoňovú, PhD. za profesorku v odbore pedagogika a takisto schválila návrh vymenovať doc. Ing. Saleha Mothanu Obadiho, PhD. za profesora v odbore medzinárodné vzťahy. VR UMB poverila rektora UMB predložiť ministerke školstva, vedy, výskumu a športu SR požadované materiály na ďalšie konanie. Zasadnutie Vedeckej rady UMB ďalej pokračovalo podľa schváleného programu.


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici