Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Prijatie čínskej delegácie

Dňa 3. decembra 2018 privítala prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD. delegáciu z partnerskej univerzity z Číny  Zhejiang Yuexiu University of Foreign Languages (ZYUFL) v zložení:

  • Wei Xiaolin, prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu ZYUFL,
  • Shan Shengjiang, dekan Fakulty medzinárodného obchodu ZYUFL ,
  • Amit Sharma, riaditeľ Vzdelávacieho centra pre medzinárodný obchod ZYUFL,
  • Li Jingping, riaditeľka Univerzitnej knižnice ZYUFL,
  • Nju Minming, členka Oddelenia medzinárodnej spolupráce ZYUFL.

Na stretnutí boli prerokované možnosti ďalšej spolupráce medzi UMB a ZYUFL. Za Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici sa na stretnutí ďalej zúčastnili dekan FPVaMV UMB doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., dekan EF UMB doc. Ing. Peter Frištofík, Ph.D., prodekan pre medzinárodné vzťahy a vzťahy s verejnosťou FPVaMV UMB doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD., prodekanka pre rozvoj, informatizáciu a vzťahy s verejnosťou FF UMB Mgr. Lujza Urbancová, Ph.D. a vedúca oddelenia akvizície Univerzitnej knižnice UMB PhDr. Danica Jurašková.  

Po oficiálnom prijatí a pracovnom obede čínska delegácia navštívila Fakultu politických vied a medzinárodných vzťahov UMB a Ekonomickú fakultu UMB. Program pokračoval nasledujúci deň prehliadkou historického jadra Banskej Bystrice a návštevou priestorov Štátnej vedeckej knižnice.

Prijatie čínskej delegáciePrijatie čínskej delegáciePrijatie čínskej delegáciePrijatie čínskej delegáciePrijatie čínskej delegáciePrijatie čínskej delegáciePrijatie čínskej delegáciePrijatie čínskej delegáciePrijatie čínskej delegácie

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici